Xây dựng

BÁO CÁO VỀ CHẤP THUẬN BẢN VẼ XÂY DỰNG TVTL ĐẠI ĐĂNG

Sau mấy năm làm việc về bản vẽ cho Chánh Điện, Thiền Đường và Tăng Đường với Quận Hạt San Diego, những khó khăn điều chỉnh bản vẽ để đáp ứng đúng yêu cầu của Quận hạt, cuối cùng ngày 13/02/2017 Quận hạt San Diego đã được chấp thuận bản vẽ hoàn hảo. Kính mời Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử lắng nghe đôi lời chia sẻ của Ban Lãnh Đạo TVTL Đại Đăng và đại diện Ban Xây Dựng.