Xây dựng

HÌNH ẢNH CẬP NHẬT CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Hình ảnh cập nhật công trường xây cất phần hạ tầng cơ sở  >> Click để xem ảnh

***

Kính thưa Quý Thầy, Quý Cô, và Quý Phật Tử,

Ngày Chủ Nhật 16 tháng 2 vừa qua, sau khi thọ trai Thầy Trụ Trì đã cho buổi họp từ 1:30PM đến 3:15PM với Chư Tăng, Chư Ni và Phật Tử khoảng 40 người để bàn kế hoạch xây cất và gây quỹ. Thầy Trụ Trì đã giải thích rõ ý nghĩa các Lễ Đặt Đá, Lễ Hưng Công v.v… Phật Tử Tâm Điềm Lành đã trình bày tóm tắt những tin tức cập nhật về việc xin Grading Permit của Spear & Associates và xin Building Permit của Kiến Trúc Sư Francis Ong.

Quý Thầy cho biết hiện nay Quỹ Xây Cất đã có được khoảng một triệu đô la ($1,000,000 USD). Theo ước tính (Budgetary Estimate) trong năm nay Thiền Viện sẽ cần có khoảng $3,500,000 USD để làm hạ tầng cơ sở (Grading & Infrastructure – 2 triệu USD) và xây Chánh Điện (Main Hall – 1.5 triệu USD).

Một kế hoạch gây quỹ đã được đề xướng là chia số tiền còn thiếu (2.5 triệu USD) ra 500 phần, mỗi phần là $5,000 USD và kêu gọi Phật Tử khắp nơi tiếp tay đóng góp trong vòng 3 đến 6 tháng như sau:

1.     Mọi đóng góp xin liên lạc Thầy Thích Thông Giải, Thầy Thích Đăng Huy, Phật Tử Lệ Hà, Phật Tử Gia Ninh, và Phật Tử Chơn Phương Bình.

2.     Muốn biết thêm chi tiết buổi họp này, quý Phật Tử có thể xem đoạn phim trong link sau đây: http://youtu.be/zKPSTKfvD1g

Danh sách các Tăng, Ni và Phật Tử phát tâm cúng dường sẽ được cập nhật và phổ biến.

 

Thiền Viện Đại Đăng Ban Xây Dựng