Xây dựng

LỄ HƯNG CÔNG XÂY DỰNG THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG

https://www.youtube.com/watch?v=DUS-GOsjAdc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=quYeVxeS9CE&feature=youtu.be

Qúy Phật Tử phát tâm cúng dường xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng xin gửi về 6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003 Tel:(760) 945-5588 (760) 207- 0474 Thượng Tọa Tuệ Giác & Thầy Thông Giải. check xin đề: Vietnamese Buddhist Meditation Congregation.