VIETNAMESE BUDDHIST MEDITATION CONGREGATION

DAI DANG MONASTERY

6326 CAMINO DEL REY, BONSALL, CA 92003

Phone & Fax: (760) 945-5588

Web.www.thienviendaidang.net

Email:[email protected]

 

THÔNG BÁO

 Hội Thiền Học V N H N xin trân trọng thông báo lịch trình các khóa tu và những ngày lễ năm 2021 như sau:

 1/-THÁNG MỘT:

*Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:

+Ngày 03 / 01 / 2021 T T Thích Tuệ Tĩnh

+Ngày 10 / 01 / 2021 T T Thích Phổ Đức

+Ngày 17 / 01 / 2021 T T Thích Thông Giải

+Ngày 24 / 01 / 2021  Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

+ Ngày 31 / 01 / 2021  Đ Đ Thích Đăng Trí

*Khóa tu và các ngày lễ:

+Ngày Chủ nhựt, 31/01/2021 nhằm ngày 19 tháng Chạp/ Canh Tý, T V T L Đại Đăng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày viên tịch của Tổ thượng Thiện hạ Hoa.

2/-THÁNG HAI:

*Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng tháng hai:

+Ngày 07 / 02 / 2021 Ni Sư Thuần Quán

+Ngày 14 / 02 / 2021 T T Thích Tâm Chánh

+Ngày 21 / 02 / 2021 T T Thích Tuệ Minh

+Ngày 28 / 02 / 2021 T T Thích Tỉnh Khang

3/-THÁNG BA :

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:

+Ngày 07 / 03 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Huy

+Ngày 14 / 03 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Toàn

+Ngày 21 / 03 / 2021  T T Thích Đạo Tuân

+Ngày 28 / 03 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Trí

4/-THÁNG TƯ:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 04 / 04 / 2021 T T Thích Thông Giải

+ Ngày 11 / 04 / 2021 T T Thích  Phổ Đức

+ Ngày 18 / 04 / 2021 Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

 khóa tu mùa xuân 3 ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng.(ngày 23 (khai mạc), đến ngày 25 / 04 / 2021 (bế mạc)

+ Ngày 23 / 04 / 2021 T T Thích Tâm Chánh

 + Ngày 24 / 04 / 2021 T T Thích Tuệ Minh

+ Ngày 25 / 04 /  2021 T T Thích Tuệ Tĩnh

 5/-THÁNG NĂM :

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+ Ngày 02 / 05 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Trí

+ Ngày 09 / 05 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Huy

+ Ngày 16 / 05 / 2021 T T Thích Tỉnh Khang

+ Ngày 23 / 05 / 2021 T T Thích Tuệ Tĩnh & Đại Lễ Phật Đãn và lễ An cư

+ Ngày 30 / 05 / 2021 Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

 6/-THÁNG SÁU:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 06 / 06 / 2021  T T Thích Đạo Tuân

+Ngày 13 / 06 / 2021 Ni Sư Thuần Quán

+Ngày 20 / 06 / 2021 TT Thích Tuệ Minh

+Ngày 27 / 06 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Toàn

7/-THÁNG BẢY:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 04 / 07 / 2021 T T Thích Tâm Chánh

+Ngày 11 / 07 / 2021  Đ Đ Thích Đăng Trí

+Ngày 18 / 07 / 2021 T T Thích Tỉnh Khang

+Ngày 25 / 07 / 2021 T T Thích Thông Giải

 8/-THÁNG TÁM:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 01 / 08 / 2021  T T Thích Phổ Đức

+Ngày 08 / 08 / 2021 Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

+Ngày 15 / 08 / 2021 Ni sư Thuần Quán

+Ngày 22 / 08 / 2021 T T Tuệ Tĩnh & Đại Lễ Vu Lan và lễ Tự Tứ

+ Ngày 29 / 08 / 2021  TT Thích Tâm Chánh

 9/-THÁNG CHÍN:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 05 / 09 / 2021 T T Thích Tuệ Minh

+Ngày 12 / 09 / 2021 T T Thích Thích Phổ Đức

+Ngày 19 / 09 / 2021 T  T Thích Tỉnh Khang

+Ngày 26 / 09 / 2021 T T Thích Thích Đạo Tuân

*Khóa tu và các ngày lễ:

+Khóa tu 3 ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng từ ngày 17 đến 19 / 09 / 2021

+ Ngày 17 / 09 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Huy

 + Ngày 18 / 09 / 2021 T T Thích Thông Giải

+ Ngày 19 / 09 / 2021 T T Thích Tuệ Tĩnh

10/-THÁNG MƯỜI:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 03 / 10 / 2021 T T  Thích Tâm Chánh

+Ngày 10 / 10 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Toàn

+Ngày 17 / 10 / 2021  Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

+Ngày 24 / 10 / 2021 Ni Sư Thuần Quán

+Ngày 31 / 10 / 2021 T T Thích Đạo Tuân

 11/-THÁNG MƯỜI MỘT:

 *Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 07 / 11 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Huy

+Ngày 14 / 11 / 2021  T T Thích Tỉnh Khang

+Ngày 21 / 11 / 2021 T T Thích Phổ Đức

+Ngày 28 / 11 / 2021 T T Thích Tâm Chánh

 12/-THÁNG MƯỜI HAI:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 05 / 12 / 2021 T T Thích Tuệ Minh

+Ngày 12 / 12 / 2021  Đ Đ Thích Đạt Ma Chí Nghĩa

+Ngày 19 / 12 / 2021 Ni Sư Thuần Quán

+Ngày 26 / 12 / 2021 T T Thích Đạo Tuân.

 

HỘI THIỀN HỌC VIỆT NAM
VIETNAMESE BUDDHIST MEDITATION CONGREGATION
THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG

6326 CAMINO DEL REY, BONSALL, CA 92003
Phone & Fax: (760) 945-5588
Email : [email protected]
Chương Trình đón Xuân Tân Sửu.

( Ngày 30: năm Canh Tý (Tức thứ năm ngày 11-02 -năm 2021 )

4: 00 PM Sám hối cuối năm.

5: 00 PM Tiểu thực chiều.

Sáng mùng 1 Tân Sửu (tức thứ sáu ngày 12 – 02 -2021 )

12:00 AM Đón Giao Thừa.

Thời kinh Bát Nhã mừng vía Đức Phật Di Lặc và phát lộc đầu năm.

9:00 AM chư Tăng Ni và Phật tử chúc Tết thầy Trụ Trì và ban giáo thọ.

10:00 AM Chư Tăng báo cáo sinh hoặt năm qua và chúc lành Năm Mới, đến quý Phật tử.

10:45 AM Phân phát thức ăn hộp (box food) cho Phật Tử viếng Tết đầu năm.

11:40 AM Thọ Trai

Ngày mùng 2 Tết ( thứ bẩy ngày 13-02 -2021 Phật tử viếng Tết không có chương trình)

Ngày mùng 3 Tết ( chủ nhật ngày 14 -02-2021 Phật tử viếng Tết )

10:00 AM Pháp thoại.

10:45 AM Phân phát thức ăn hộp (box food) cho Phật Tử viếng Tết

VIETNAMESE BUDDHIST MEDITATION CONGREGATION

DAI DANG MONASTERY

6326 CAMINO DEL REY, BONSALL, CA 92003

Phone & Fax: (760) 945-5588

Web.www.thienviendaidang.net

Email:[email protected]

THÔNG BÁO

Hội Thiền Học V N H N xin trân trọng thông báo lịch trình các khóa tu và những ngày lễ năm 2021 như sau:

1/-THÁNG MỘT:

*Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:

+Ngày 03 / 01 / 2021 T T Thích Tuệ Tĩnh

+Ngày 10 / 01 / 2021 T T Thích Phổ Đức

+Ngày 17 / 01 / 2021 T T Thích Thông Giải

+Ngày 24 / 01 / 2021  Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

+ Ngày 31 / 01 / 2021  Đ Đ Thích Đăng Trí

*Khóa tu và các ngày lê:

+Ngày Chủ nhựt, 31/01/2021 nhằm ngày 19 tháng Chạp/ Canh Tý, T V T L Đại Đăng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày viên tịch của Tổ thượng Thiện hạ Hoa.

2/-THÁNG HAI:

*Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng tháng hai:

+Ngày 07 / 02 / 2021 Ni Sư Thuần Quán

+Ngày 14 / 02 / 2021 T T Thích Tâm Chánh

+Ngày 21 / 02 / 2021 T T Thích Tuệ Minh

+Ngày 28 / 02 / 2021 T T Thích Tỉnh Khang

3/-THÁNG BA :

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:

+Ngày 07 / 03 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Huy

+Ngày 14 / 03 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Toàn

+Ngày 21 / 03 / 2021  T T Thích Đạo Tuân

+Ngày 28 / 03 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Trí

4/-THÁNG TƯ:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 04 / 04 / 2021 T T Thích Thông Giải

+ Ngày 11 / 04 / 2021 T T Thích  Phổ Đức

+ Ngày 18 / 04 / 2021 Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

 khóa tu mùa xuân 3 ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng.(ngày 23 (khai mạc), đến ngày 25 / 04 / 2021 (bế mạc)

+ Ngày 23 / 04 / 2021 T T Thích Tâm Chánh

 + Ngày 24 / 04 / 2021 T T Thích Tuệ Minh

+ Ngày 25 / 04 /  2021 T T Thích Tuệ Tĩnh

5/-THÁNG NĂM :

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+ Ngày 02 / 05 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Trí

+ Ngày 09 / 05 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Huy

+ Ngày 16 / 05 / 2021 T T Thích Tỉnh Khang

+ Ngày 23 / 05 / 2021 T T Thích Tuệ Tĩnh & Đại Lễ Phật Đãn và lễ An cư

+ Ngày 30 / 05 / 2021 Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

6/-THÁNG SÁU:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 06 / 06 / 2021  T T Thích Đạo Tuân

+Ngày 13 / 06 / 2021 Ni Sư Thuần Quán

+Ngày 20 / 06 / 2021 TT Thích Tuệ Minh

+Ngày 27 / 06 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Toàn

7/-THÁNG BẢY:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 04 / 07 / 2021 T T Thích Tâm Chánh

+Ngày 11 / 07 / 2021  Đ Đ Thích Đăng Trí

+Ngày 18 / 07 / 2021 T T Thích Tỉnh Khang

+Ngày 25 / 07 / 2021 T T Thích Thông Giải

8/-THÁNG TÁM:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 01 / 08 / 2021  T T Thích Phổ Đức

+Ngày 08 / 08 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Trí

+Ngày 15 / 08 / 2021 Ni sư Thuần Quán

+Ngày 22 / 08 / 2021 T T Tuệ Tĩnh & Đại Lễ Vu Lan và lễ Tự Tứ

+ Ngày 29 / 08 / 2021  TT Thích Tâm Chánh

9/-THÁNG CHÍN:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 05 / 09 / 2021 T T Thích Tuệ Minh

+Ngày 12 / 09 / 2021 T T Thích Thích Phổ Đức

+Ngày 19 / 09 / 2021 T  T Thích Tỉnh Khang

+Ngày 26 / 09 / 2021 T T Thích Thích Đạo Tuân

*Khóa tu và các ngày lễ:

+Khóa tu 3 ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng từ ngày 17 đên 19 / 09 / 2021

+ Ngày 17 / 09 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Huy

 + Ngày 18 / 09 / 2021 Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

+ Ngày 19 / 09 / 2021 T T Thích Tuệ Tĩnh

10/-THÁNG MƯỜI:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 03 / 10 / 2021 T T  Thích Tâm Chánh

+Ngày 10 / 10 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Toàn

+Ngày 17 / 10 / 2021  T T Thích Thông Giải

+Ngày 24 / 10 / 2021 Ni Sư Thuần Quán

+Ngày 31 / 10 / 2021 T T Thích Đạo Tuân

11/-THÁNG MƯỜI MỘT:

 *Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 07 / 11 / 2021 Đ Đ Thích Đăng Huy

+Ngày 14 / 11 / 2021 T T Thích Tâm Chánh

+Ngày 21 / 11 / 2021 T T Thích Phổ Đức

+Ngày 28 / 11 / 2021 Đ Đ Thích Đạt Ma Chí Nghĩa

12/-THÁNG MƯỜI HAI:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 05 / 12 / 2021 T T Thích Tuệ Minh

+Ngày 12 / 12 / 2021 T T Thích Tỉnh Khang

+Ngày 19 / 12 / 2021 T T Thích Thông Giải

+Ngày 26 / 12 / 2021 T T Thích Đạo Tuân.

 

THÔNG BÁO THIỀN VIỆN MỞ CỬA SINH HOẠT TRỞ LẠI NGÀY 06/09/2020

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Phật tử,

Theo thông báo hướng dẫn của Quận hạt San Diego ngày 31/8/2020 Thiền viện đủ điều kiện để mở cửa sinh hoạt trở lại bắt đầu từ Chủ Nhật 06/09/2020.

Tuy nhiên, chương trình sinh hoạt vào ngày Chủ Nhật cho Phật tử có thay đổi như sau:

9:15 - 9-45AM: Ngồi thiền
10:00 - 11:00AM: Pháp thoại
11:00 - 11:30AM: Vấn đáp Phật pháp
11:40AM: Thọ trai (cơm hộp, ăn khu vực lều ngoài trời)
(Tạm thời không có tụng kinh Sám hối trong vài tuần đầu)

Điều kiện để an toàn cho tập thể:
- Tăng, Ni và Phật tử phải mang khẩu trang.
- Giữ khoảng cách 6 feet.
- Hạn chế tối đa việc nói chuyện
- Thường xuyên rửa tay và khử trùng.
- Nếu cảm thấy cơ thể có biểu hiện nóng sốt, ho xin hoan hỷ không nên đến Thiền viện.
- Nếu trở lại Mỹ từ nước ngoài trong vòng 14 ngày xin hoan hỷ không nên đến Thiền viện.

Kính báo,
TVTL Đại Đăng

VIETNAMESE BUDDHIST MEDITATION CONGREGATION

DAI DANG MONASTERY

6326 CAMINO DEL REY, BONSALL, CA 92003

Phone & Fax: (760) 945-5588

Web.www.thienviendaidang.net

Email:[email protected]

 

THÔNG BÁO

 

Hội Thiền Học V N H N xin trân trọng thông báo lịch trình các khóa tu và những ngày lễ năm 2020 như sau:

 

1/-THÁNG MỘT:

*Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:

+Ngày 05 / 01 / 2020 T T Thích Thông Giải

+Ngày 12 / 01 / 2020 Ni Sư Thuần Quán

+Ngày 19 / 01 / 2020 T T Thích Tuệ Minh

+Ngày 26 / 01 / 2020  T T Thích Tuệ Giác

*Khóa tu và các ngày lê:

+Ngày 03+04 / 01 / 2020 T T Thích Thông Giải hướng dẫn và thuyết giảng cho khóa tu 2 ngày tại Đạo Tràng Bát Nhã(4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408) 659-6848

+Ngày 1 +2 / 01 / 2020, nhằm ngày mùng 07, 08 / 12 (chạp) năm Kỷ Hợi là ngày họp mặt truyền thống của Tông Môn Thiền Phái Trúc Lâm tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu, Ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

+Ngày Chủ nhựt, 12/01/2020 nhằm ngày 18 tháng Chạp/ Kỷ Hợi, T V T L Đại Đăng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày viên tịch của Tổ thượng Thiện hạ Hoa.

+Ngày 18/01/2020 tức 24/ Chạp AL/kỷ Hợi: Gói bánh Tết tại Thiền Viện T L Đại Đăng (do Tăng, Ni cùng Phật tử tham dự)

*Chương trình đón xuân Bính Tý:

+Ngày 24 / 01 / 2,020 nhằm ngày 30 / 12 / 2020 AL, đêm trừ tịch  Phổ trà tất niên, 12 giờ đêm toàn chúng Tăng, Ni và Phật tử tụng Kinh, lê Phật đón giao thừa.

+Ngày 25 / 01 / 2020 nhầm ngày 01 / 01 / 2020 AL Tết Nguyên Đán năm Canh Tý.

Tăng, Ni và Phật tử T V T L Đ Đ chúc tết Ban Lãnh đạo + Ban Lãnh đạo T V T L Đ Đ đáp từ chúc tết đến Tăng, Ni và Phật tử + Bài Pháp đầu năm do T T Thích Tuệ Giác

+Ngày 28 / 01 / 2020 nhằm ngày 04 / 01 / 2020  AL Viếng tết, mừng tuổi quý Hòa Thượng.

 

2/-THÁNG HAI:

*Lịch trình thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng tháng hai:

+Ngày 02 / 02 / 2020 T T Thích Phổ Đức

+Ngày 09 / 02 / 2020 Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

+Ngày 16 / 02 / 2020 Đ Đ Thích Đăng Huy

+Ngày 23 / 02 / 2020 T T Thích Tuệ Giác

 

3/-THÁNG BA :

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng:

+Ngày 01 / 03 / 2020 Đ Đ Thích Đăng Trí

+Ngày 08 / 03 / 20120 Ni Sư Thuần Quán

+Ngày 15 / 03 / 2020  Đ Đ Thích Đạo Thuận

+Ngày 22 / 03 / 2020 Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

+Ngày 29 / 03 / 2020 T T Thích Phổ Đức

*Khóa tu và các ngày lễ :

+Khóa tu Suối Nguồn Hạnh Phúc 3 ngày: 06 +07 + 08  / 03 / 2020  từ 9:00 AM đến 6:00 PM

Tại : Dehli Center.

Địa chỉ : 505 E. Central Ave, Santa Ana, CA 92707

+Khóa tu 2 ngày: 06+07 / 03 / 2020  tại Đại Tràng Bát Nhã San Joes (T T Thích Tỉnh Nghiêm)

+Khóa tu mùa xuân 3 ngày: từ 20+21+22 / 03 / 2020 tại Tịnh Thất Hiền Như thành phố Los Angeles. (4218 Tyler Ave, EL Monte, CA 91731. Tel: (626) 442-2062)

 

4/-THÁNG TƯ:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 05 / 04 / 2020 T T Thích  Đạo Tuân

+ Ngày 12 / 04 / 2020 T T Thích Tỉnh Khang

+ Ngày 19 / 4 / 2020 Ni Sư Thuần Quán

 khóa tu mùa xuân 7 ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng.(ngày 20 (khai mạc), đến ngày 26 / 04 / 2020 (bế mạc)  

+ Ngày 26 / 04 / 2020 T T Thích Tuệ Giác

*Khóa tu và các ngày lễ:

+Khóa tu mùa xuân 3 ngày tại thành phố Toronto Canada:

+Ngày 10+ 11/ 04 / 2020 Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT. Mississauga ON Canada)

+Ngày 12 / 04 / 2020 tại Thiền Tự Trúc Lâm Tuệ Viên thành phố Toronto Canada (22093 Highway 48, Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada, Tel: (905) 473-3394)

+Khóa tu mùa xuân 3 ngày: 17+18 +19 / 04 / 2020 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên thành phố Montréal (435 Chemin de la18ablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada, Tel: (819) 323-4332

 

5/-THÁNG NĂM :

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+ Ngày 03 / 05 / 2020 T T Thích Tuệ Minh

+ Ngày 10 / 05 / 2020 Đ Đ Thích Đăng Trí

+ Ngày 17 / 05 / 2020 T T Thích Tỉnh Khang

+ Ngày 24 / 05 / 2020 T T Thích Thông Giải

+ Ngày 31 / 05 / 2020 Đ Đ Đạt Ma Chí Nghĩa

*Khóa tu và các ngày lễ:

+Khóa tu 2 ngày 01+02 /05 /2020 tại Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408) 659-6848 ( T T : Thích Tuệ Giác )

+Ngày 02 / 05 / 2020 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân (4241 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672. Tel: (530) 676-7108)

+Ngày 3 / 05 / 2020 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046. Tel: (408)683-4498)

+Ngày: 10 / 05 / 2020 Lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall, San Diego CA 92003. Tel: (760)945-5588)

+Ngày 17 / 05 / 2020 Lễ Phât Đản và An cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Chân Giác

(11442 Dale St, Garden Grove, CA 92841. Tel: 714 – 889 – 0828)

+Khóa tu mùa xuân 3 ngày  14/15/16/ 05 / 2020 + Lễ Phật Đản và An cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121. Tel: (405)424-1788)

+Ngày 17 / 05 / 2020 lễ Phật Đản và An Cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiêu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140. Tel: (817 - 483-8670)

+Ngày 24 / 05 / 2020  Lễ Phật Đản tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm (8811 Katella Ave, Anaheim, CA 92804. Tel: (714) 236-0826)

+Lễ Phật Đản sanh tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ ngày: 31 / 05 / 2020 (430 S Olive, Mesa, AZ 85204 Tel: (480)584-3681)

+ Khóa tu 3 ngày mùa hè từ 29+30+31/ 05 / 2020 và Lễ Phât Đản và An cư tại Thiền Viện Trúc Lâm Thường Giác (1085 Harbins Rd, Norcross, GA 30093. Tel: (770)717-1780)

+Cùng Ngày 17 / 05 / 2020 Lễ Phật Đản và An cư tại các Thiền Viện

_Thiền Viện Trúc Lâm Tâm Đăng Tiểu Bang Arizona = Thích Đăng Huy

_Thiền Viện Trúc Lâm Pháp Đăng Tại Thành phố New York = Thích Tuệ Minh

_Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia,TX 77354.Tel:   (281)789-6720)

_Thiền Tự Trúc Lâm Huệ Đăng Gilberl, South Carolina

_Thiền Tự Trúc Lâm Giác Tâm Minnesota = Ni Sư T N Thuần Quán

 

6/-THÁNG SÁU:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 07 / 06 / 2020  Đ Đ Thích Đạo Thuận

+Ngày 14 / 06 / 2020 Đ Đ Thích Đăng Huy

+Ngày 21 / 06 / 2020 TT Thích Tỉnh Khang

+Ngày 28 / 06 / 2020 T T Thích Đạo Tuân

*Khóa tu và các ngày lễ:

Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang  khóa tu 19+ 20 (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia,TX 77354.Tel:   (281)789-6720) =

khóa tu 3 ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh, ngày 19 + 20+ 21 / 6 / 2020

13440 SE 192nd St, Renton, WA 98058 Phone: (253) 631-7346

+ Khóa tu thường niên tại thành phố San Jose 3 ngày : 26+ 27+ 28+ tháng 6 , 2020

Suối Nguồn Hạnh Phúc : Địa điểm sẽ thông báo sau.

 

7/-THÁNG BẢY:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 05 / 07 / 2020 T T Thích Tâm Chánh

+Ngày 12 / 07 / 2020  T T Thích Tuệ Minh

+Ngày 19 / 07 / 2020 T T Thích Tỉnh Khang

+Ngày 26 / 07 / 2020 T T Thích Tuệ Giác

*Khóa tu và các ngày lễ:

+Ngày 17+18  / 07 / 2020, khóa tu tập 2 ngày tại Đạo Tràng Đuốc Tuệ (Trung Tâm Sangha 7641 Talbert Huntington Beach CA 92648)

+Khóa tu 3 ngày 24+25+26 / 07 / 2020 tại Đạo Tràng Trúc Lâm Giác Tâm ( 3729 Pilot knob Road, Eagan, MN 55122).

 

8/-THÁNG TÁM:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 02 / 08 / 2020  T T Thích Thông Giải

+Ngày 09 / 08 / 2020 Đ Đ Thích Đăng Trí

+Ngày 16 / 08 / 2020 Ni sư Thuần Quán

+Ngày 23 / 08 / 2020 Đ Đ Thích Đăng Huy

+ Ngày 30 / 08 / 2020 TT Thích Tuệ Giác

*Khóa tu và các ngày lễ:

+ Ngày 02 / 08 / 2020 Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ (430 S Olive, Mesa, AZ 85204 Tel: (480) 584-3681)

+ Ngày 09 / 08 / 2020 Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Tâm

Ngày 13 +14 +15 + / 08 / 2020 Khóa tu 3 ngày, Lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm (5400 Garrett Rd, Oklahoma City OK 73121. Tel: (405)424-1788)

+Ngày 16 / 08 / 2020 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại: Thiền Viện Trúc Lâm Quang Chiếu (5251 Rendon Rd, Dallas Fort Worth, TX 76140. Tel: (8170483-8670)

+Ngày 22 / 08 / 2020 Lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Chân Giác (11442 Dale St, Garden Grove, CA 92841. Tel: 714 – 889 – 0828)

+Ngày 23 / 08 / 2020 lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng 6326 Camino Del Rey, Bonsall, San Diego CA 92003.

+Ngày 29/ 08 / 2020 lễ Vu Lan và Tự Tứ tại Thiền Viện Trúc Lâm Diệu Nhân Sacramento.  (4241 Duncan Hill Rd, Rescue, CA 95672. Tel: (530) 676-7108)

+Ngày 30 / 08 / 2020 lễ Tự Tứ và Vu Lan tại Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu San Jose. (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046. Tel: (408)683-4498)

 

9/-THÁNG CHÍN:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 06 / 09 / 2020 T T Thích Phổ Đức

+Ngày 13 / 09 / 2020 T T Thích Tuệ Giác

+Ngày 20 / 09 / 2020 T  T Thích Tâm Chánh

+Ngày 27 / 09 / 2020 T T Thích Tỉnh Khang

*Khóa tu và các ngày lễ:

+Khóa tu 2 ngày: 06+07 / 09 / 2020 tại Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408)659-6848 ( Thích Tâm Chánh )

+Khóa tu 7 ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng từ ngày 07 đên 13/ 09 / 2020

+Ngày 13 / 09 / 2020 Mừng lễ kỷ niệm 19 năm thành lập Thiền Viện Trúc Lâm Đăng (6326 Camino Del Rey, Bonsall CA 92003. Tel: (760) 945-5588)

*/-Chuyến du hóa Châu Âu do T T Thích Tuệ Giác cùng Tăng đoàn Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng tổ chức tại các Đạo Tràng nước: Anh Quôc, Đức Quốc, Pháp Quốc (khởi hành ngày 16 / 09 / 2020. Về Mỹ ngày 12 / 10 / 2020)

+Ngày: 12 / 10 / 2020 từ Châu Âu về lại Mỹ quốc.

 

10/-THÁNG MƯỜI:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 04 / 10 / 2020 T T Thích Tuệ Minh

+Ngày 11 / 10 / 2020 Đ Đ Thích Đạo Thuận

+Ngày 18 / 10 / 2020 Đ Đ Thích Đăng Trí

+Ngày 25 / 10 / 2020 Ni Sư Thuần Quán

*Khóa tu và các ngày lễ:

+Ngày 06,07,08, 10 / 2020 khóa tu 3 ngày Lễ Chu Niên (18 tuổi thành lập) Thiền Viện Trúc Lâm Vô Ưu San Martin, San Jose (1300 Church Ave, San Martin, CA 95046. Tel: (408)683-4498)

+ khóa tu 3 ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh, ngày 23+ 24+ 25 / 10 / 2020

13440 SE 192nd St, Renton, WA 98058 Phone: (253) 631-7346

 

11/-THÁNG MƯỜI MỘT:

 *Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 01 / 11 / 2020 Đ Đ Thích Đăng Huy

+Ngày 08 /11 / 2020 T T Thích Thông Giải

+Ngày15 / 11 / 2020 T T Thích Đạo Tuân

+Ngày 22 / 11 / 2020 Đ Đ Thích Đăng Trí

+ Ngày 29 / 11 / 2020 T T Thích Tuệ Giác

*Khóa tu và các ngày lễ:

+ Khóa tu mùa Thu 3 ngày tại thành phố Toronto Canada:

Ngày 6 + 7 / 11 / 2020 Đạo Tràng Trúc Lâm Toàn Giác (3157 Rolling Stone CT.   Mississauga ON Canada)

+ Ngày 8 /11 /2020 tại Thiền Tự Trúc Lâm Tuệ Viên thành phố Toronto Canada (22093 Highway, 48 Mount Albert, Ontario, LOG 1M0 Canada, Tel: (905) 473-3394)

+ Khóa tu mùa Thu 3 ngày: 13+14 +15 /11 / 2020 tại Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Viên thành phố Montréal (435 Chemin de la18ablière Lantier Québec JOT 1VO, Canada, Tel: (819) 323-4332

+ Khóa tu 2 ngày 06+ 07 / 11 / 2020 Đạo Tràng Bát Nhã (4279 Ruby Ave, San Jose, CA 95135 / tel: (408)659-6848) (Thượng ToạThich Thông Tạng)

+ Khóa tu 3 ngày 13+14+ 15 / 11 tại Thiền Đường Thuận Pháp, TX

+ Khóa tu mùa Thu 3 ngày: từ 27+28+29 / 11 / 2020 tại Tịnh Thất Hiền Như thành phố Los Angeles. (4218 Tyler Ave, EL Monte, CA 91731. Tel: (626) 442-2062)

+Khóa tu 3 ngày: 27+28+29 /11 / 2020 tại Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang (26014 Andy Ln, Rimwich Forrest, Magnolia,TX 77354.Tel: (281)789-6720)

 

12/-THÁNG MƯỜI HAI:

*Lịch trình thuyết giảng Tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

+Ngày 06 / 12 / 2020 T T Thích Tâm Chánh

+Ngày 13 / 12 / 2020 T T Thích Tỉnh Khang

+Ngày 20 / 12 / 2020 T T Thích Tuệ Minh

+Ngày 27 / 12 / 2020 T T Thích Đạo Thuận
 

Lễ Hành Chính

Videos

Bài viết mới nhất