Sách giảng

TỈNH THỨC

THƯỢNG TỌA TRỤ TRÌ TVTL ĐẠI ĐĂNG THÍCH TUỆ GIÁC THUYẾT GIẢNG “TỈNH THỨC” TẠI TỊNH THẤT HIỀN NHƯ, LOS ANGELES, CALIFORNIA