Bài viết hay

NƯƠNG TỰA BẬC THẦY

NƯƠNG TỰA BẬC THẦYBậc Thầy là tác nhân của tất cả thiện hành của chư Phật, vì Thầy giúp cho bạn thực hiện tất cả những thiện nghiệp và thành tựu dễ dàng những ước nguyện trong đời này và những đời sau.

  – Phẩm tính cần có của một đệ tử: 1. Tâm không định kiến; 2. Thích thú việc học Pháp; 3. Có khả năng phân tích.

  Khi nào thì bạn trở thành một người đệ tử? Khi bạn lắng nghe bất cứ giáo huấn nào từ vị Thầy và trong tâm bạn chấp nhận xem vị ấy là Thầy của mình. Khi đó, vị ấy trở thành Đạo Sư của bạn.

  • Mục đích của nương tựa bậc Thầy:

   – Tịnh hóa nghiệp chướng & nhận được sự gia trì và của chư Phật và Ruộng Phước.

   – Duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa Thầy và Trò.

  • Lợi ích nương tựa Bậc Thầy:

   – Tiến gần đến quả Phật hơn nếu thực hành những chỉ giáo của Thầy.

   – Tiến gần đến quả Phật hơn nhờ cúng dường phụng sự Bậc Thầy.

   – Làm chư Phật hoan hỷ.

   – Không bị ma quấy nhiễu hoặc gặp bè đảng xấu ác.

   – Chấm dứt mọi vọng tưởng và ác hành.

   – Tuệ giác và thực chứng về đạo lộ sẽ tăng.

   – Không thiếu những Bậc Đạo Sư có giới đức trong tất cả đời vị lai.

   – Không rơi vào các đọa xứ.

   – Thành đạt không khó tất cả những mục tiêu ngắn và dài hạn.

  • Tận tụy với Thầy trong ý nghĩ:

  Bạn phải xem Thầy là hiện thân của tất cả chư Phật và luôn có niềm tin mãnh liệt nơi Thầy. Vì bạn không thể diện kiến Đức Phật và không thể nghe pháp từ Đức Phật nhưng vẫn còn có thể lắng nghe và hiểu pháp nhờ có Thầy.

  • Tận tụy với Thầy bằng việc làm:

  – Bậc hạ là cúng dường phẩm vật; Bậc trung là hầu hạ; Bậc thượng là thực hành Pháp.

  – Bạn phải thực hành bất cứ điều gì Thầy dạy đúng với Phật pháp. Ít nhất thì bạn cũng phải cố gắng hết mình làm theo.

  – Tuy nhiên, khi bạn cảm thấy Thầy của mình không hành xử theo đúng Phật pháp thì bạn hoàn toàn không cần phải làm theo, cách tốt nhất là hãy tránh xa vị ấy.

(Nguồn: Sách “Giải Thoát Trong Lòng Tay”, trang 375 đến 443)