Video - HT Thanh Từ

Các Bài Pháp Ngắn và Phổ Thông 2

Bệnh chấp ngã

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Bệnh chấp ngã – 1
Bệnh chấp ngã – 2

 

Biết mà cố phạm

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Biết mà cố phạm – 2
Biết mà cố phạm – 1

 

Một Ngọn Núi Ba Con Đường

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Một Ngọn Núi Ba Con Đường

 

Biệt nghiệp và đồng nghiệp

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Biệt nghiệp và đồng nghiệp

 

Đốn Ngộ Tiệm Tu

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đốn Ngộ Tiệm Tu

 

Kiến Tánh Thành Phật

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Kiến Tánh Thành Phật T1
Kiến Tánh Thành Phật T2
Kiến Tánh Thành Phật T3

 

Chỉ Tâm Yếu

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Chỉ Tâm Yếu T1

 

Biết ơn và đền ơn

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Biết ơn và đền ơn

 

Tất Cả Pháp Đều Là Phật Pháp

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Tất Cả Pháp Đều Là Phật Pháp

 

Luân Hồi Sanh Tử

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Luân Hồi Sanh Tử

 

Bội giác hiệp trần

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Bội giác hiệp trần

 

Baì Văn Trử Từ Tự Răn

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Bài Văn Trử Từ Tự Răn
Bài Văng Trử Từ Tự Răn – HT Thích Thanh Từ
Bài Văng Trử Từ Tự Răn T2 – HT Thích Thanh Từ

 

Tùy Duyên Bất Biến

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Tùy Duyên Bất Biến

 

Cốt Tủy Của Đạo Phật

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Cốt Tủy Của Đạo Phật T1
Cốt Tủy Của Đạo Phật T2

 

Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả – 2
Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả – 1

 

Mổi Bước Tiến Tu Đều An Lạc

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Mổi Bước Tiến Tu Đều An Lạc

 

Si Mê Và Trí Tuệ

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Si Mê Và Trí Tuệ

 

Pháp Tu Thiền

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Pháp Tu Thiền

 

Nghiệp Duyên

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Nghiệp Duyên

 

Bổ túc Bát Nhã Tâm Kinh

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Bổ túc Bát Nhã Tâm Kinh – 4
Bổ túc Bát Nhã Tâm Kinh – 3
Bổ túc Bát Nhã Tâm Kinh – 2
Bổ túc Bát Nhã Tâm Kinh – 1

 

Sau Khi Chết Là Còn Hay Mất

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Sau Khi Chết Là Còn Hay Mất

 

Nối Rộng Sắc Thân

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Nói Rộng Sắc Thân T1
Nói Rộng Sắc Thân T2

 

Năm Giới

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Năm Giới

 

Cách báo hiếu lâu dài

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Cách báo hiếu lâu dài – 2
Cách báo hiếu lâu dài – 1

 

Mùa An Cư Kiết Hạ

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Mùa An Cư Kiết Hạ

 

Dâng Hương Nửa Đêm

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Dâng Hương Nửa Đêm

 

Cá nhảy khỏi lưới

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Cá nhảy khỏi lưới

 

Quên Mình Theo Vật

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Quên Mình Theo Vật

 

Chánh tín và tà tín

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Chánh tín và tà tín

 

Chấp Bóng Quên Đầu

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Chấp Bóng Quên Đầu

 

Chứng Đạo Ca

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Chứng Đạo Ca T1
Chứng Đạo Ca T2
Chứng Đạo Ca T3
Chứng Đạo Ca T4

 

Sáu Căn Sáu Trần

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Sáu Căn Sáu Trần

 

Chấp là gốc của khổ đau

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Chấp là gốc của khổ đau – 2
Chấp là gốc của khổ đau – 1

 

Thuyết Pháp Tại Đạo Tràng Tuệ Pháp

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Thuyết Pháp Tại Đạo Tràng Tuệ Pháp

 

Chữ không trong Kinh Bát Nhã

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Chữ không trong Kinh Bát Nhã

 

Ý nghỉa tam tự quy y và bài hát hiền

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Ý Nghỉa Tam Tự Quy Y & Bài Hát Thiền

 

Ái là gốc sanh tử luân hồi

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Ái là gốc sanh tử luân hồi

 

Thập Mục Ngưu Đồ

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Thập Mục Ngưu Đồ T1
Thập Mục Ngưu Đồ T2
Thập Mục Ngưu Đồ T3
Thập Mục Ngưu Đồ T4
Thập Mục Ngưu Đồ T5
Thập Mục Ngưu Đồ T6
Thập Mục Ngưu Đồ T7
Thập Mục Ngưu Đồ T8
Thập Mục Ngưu Đồ T9
Thập Mục Ngưu Đồ T10
Thập Mục Ngưu Đồ T11
Thập Mục Ngưu Đồ T12
Thập Mục Ngưu Đồ T13
Thập Mục Ngưu Đồ T14
Thập Mục Ngưu Đồ T15
Thập Mục Ngưu Đồ T16
Thập Mục Ngưu Đồ T17
Thập Mục Ngưu Đồ T18
Thập Mục Ngưu Đồ T19
Thập Mục Ngưu Đồ T20
Thập Mục Ngưu Đồ T21
Thập Mục Ngưu Đồ T22
Thập Mục Ngưu Đồ T23

 

Chữ tu

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Chữ tu

 

Thiền Đốn Ngộ

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Thiền Đốn Ngộ Tập 1 Video

 

Cội nguồn Phật pháp

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Cội nguồn Phật pháp – 2
Cội nguồn Phật pháp – 1

 

Bệnh Tu Thiền Tập 1

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Bệnh Tu Thiền Tập 1
Bệnh Tu Thiền Tập 2
Bệnh Tu Thiền Tập 3

 

Thiền Phật Giáo Việt Nam

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Thiền Phật Giáo Việt Nam Tập 1
Thiền Phật Giáo Việt Nam Tập 2

 

Con người có linh hồn hay không

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Con người có linh hồn hay không

 

Cuộc đời là mâu thuẫn

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Cuộc đời là mâu thuẫn

 

Thiền Sư Việt Nam

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Thiền Sư Việt Nam – Tập 1
Thiền Sư Việt Nam – Tập 2
Thiền Sư Việt Nam – Tập 3
Thiền Sư Việt Nam – Tập 4
Thiền Sư Việt Nam – Tập 5

 

Sống Chết Nhàn Mà Thôi – Tập 1

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Sống Chết Nhàn Mà Thôi – Tập 1
Sống Chết Nhàn Mà Thôi – Audio
Sống Chết Nhàn Mà Thôi – Tập 2

 

Kinh Kim Cang

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Kinh Kim Cang – Video 2
Kinh Kim Cang – Video 3

 

Đãi cát tìm vàng

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đãi cát tìm vàng

 

Giác Ngộ Và Giải Thoát

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Giác Ngộ Và Giải Thoát

 

Đạo Phật bình đẳng tự do tuyệt đối

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đạo Phật bìnhđẳng tự do tuyệt đối – 2
Đạo Phật bìnhđẳng tự do tuyệt đối – 1

 

Tánh Không Duyên Khởi

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Tánh Không Duyên Khởi

 

Căn Bản Tu Hành

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Căn Bản Tu Hành

 

Đạo Phật bi quan hay lạc quan

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đạo Phật bi quan hay lạc quan – 2
Đạo Phật bi quan hay lạc quan – 1

 

Đạo Phật chỉ thẳng lẽ phải

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đạo Phật chỉ thẳng lẽ phải

 

Ba con rắn độc

Số Thứ Tự Nghe Pháp
3 con rắn độc – 1
3 con rắn độc – 2

 

Đạo Phật là đạo của mọi người

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đạo Phật là đạo của mọi người – 2
Đạo Phật là đạo của mọi người – 1

 

Đạo Phật là đạo diệt khổ

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đạo Phật là đạo diệt khổ – 2
Đạo Phật là đạo diệt khổ – 1

 

Đạo Phật là đạo như thật

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đạo Phật là đạo như thật – 2
Đạo Phật là đạo như thật – 1

 

Đạo Phật là đạo từ bi

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đạo Phật là đạo từ bi

 

Đạo Phật là sức sống vươn lên

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đạo Phật là sức sống vươn lên – 2
Đạo Phật là sức sống vươn lên – 1

 

Đạo Phật rất tôn trọng tự do

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đạo Phật rất tôn trọng tự do

 

Đạo Phật thấy nói đúng đừng tránh né

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đạo Phật thấy nói đúng đừng tránh né – 2
Đạo Phật thấy nói đúng đừng tránh né – 1

 

Diệt trừ tam độc

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Diệt trừ tam độc – 2
Diệt trừ tam độc – 1

 

Dị và đồng giữa Phật học và khoa học

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Dị và đồng giữa Phật học và khoa học

 

Đức Phật giác ngộ cái gì

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đức Phật giác ngộ cái gì

 

3 điều căn bản của người tu Phật

Số Thứ Tự Nghe Pháp
3 điều căn bản của người tu Phật

 

Đức Phật Thích Ca khi còn đi học Phật

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đức Phật Thích Ca khi còn đi học Phật – 2
Đức Phật Thích Ca khi còn đi học Phật – 1

 

Đường lối tu Thiền

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đường lối tu Thiền – 2
Đường lối tu Thiền – 1

 

Đường sanh tử đường bất tử

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Đường sanh tử đường bất tử

 

Giải nghi Chân không và Tánh không

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Giải nghi Chân không và Tánh không – 2
Giải nghi Chân không và Tánh không – 1

 

Giảng về mộng

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Giảng về mộng

 

Hệ thống tu Thiền của chúng ta

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Hệ thống tu Thiền của chúng ta

 

Hoa rác

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Hoa rác

 

Kinh Kim Cang

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Kinh Kim Cang – 12
Kinh Kim Cang – 11
Kinh Kim Cang – 10
Kinh Kim Cang – 9
Kinh Kim Cang – 8
Kinh Kim Cang – 7
Kinh Kim Cang – 6
Kinh Kim Cang – 5
Kinh Kim Cang – 4
Kinh Kim Cang – 3
Kinh Kim Cang – 2
Kinh Kim Cang – 1
Sở Ý Kiến Khi Học Kinh Kim Cang

 

Lâm tế ngữ lục

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Lâm tế ngữ lục – 8
Lâm tế ngữ lục – 7
Lâm tế ngữ lục – 6
Lâm tế ngữ lục – 5
Lâm tế ngữ lục – 4
Lâm tế ngữ lục – 3
Lâm tế ngữ lục – 2
Lâm tế ngữ lục – 1

 

Bốn núi

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Bốn núi

 

Luận tối thượng thừa

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Luận tối thượng thừa – 10
Luận tối thượng thừa – 9
Luận tối thượng thừa – 8
Luận tối thượng thừa – 7
Luận tối thượng thừa – 6
Luận tối thượng thừa – 5
Luận tối thượng thừa – 4
Luận tối thượng thừa – 3
Luận tối thượng thừa – 2
Luận tối thượng thừa – 1

 

Ngũ ấm ma

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Ngũ ấm ma – 8
Ngũ ấm ma – 7
Ngũ ấm ma – 6
Ngũ ấm ma – 5
Ngũ ấm ma – 4
Ngũ ấm ma – 3
Ngũ ấm ma – 2
Ngũ ấm ma – 1

 

Bài pháp kỳ diệu

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Bài pháp kỳ diệu

 

HỒI ĐẦU THỊ NGẠN

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Hồi Đầu Thị Ngạn – 1
Hồi Đầu Thị Ngạn – 2

 

Những Cánh Hoa Đàm

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Những Cánh Hoa Đàm T1
Những Cánh Hoa Đàm T2
Những Cánh Hoa Đàm T3
Nhửng Cánh Hoa Đàm T4

 

Bản ngã là gốc của khổ đau

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Bản ngã là gốc của khổ đau -1
Bản ngã là gốc của khổ đau -2

 

Mình Là Cái Gì ?

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Mình Là Cái Gì ?

 

Báo hiếu ngày Vu Lan

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Báo hiếu ngày Vu Lan – 1
Báo hiếu ngày Vu Lan – 2

 

Giải Nghi Về Nhân Quả

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Giải Nghi Về Nhân Quả p1
Giải Nghi Về Nhân Quả p2

 

Tìm Ngọc Như Ý

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Tìm Ngọc Như Ý p1
Tìm Ngọc Như Ý p2

 

Tu Ba Nghiệp

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Tu Ba Ngiệp

 

Thần Thông Bất Nang Định Nghiệp

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Thần Thông Bất Nang Định Nghiệp

 

Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật

 

Phật Hóa Hữu Nhân Duyên

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Phật Hóa Hữu Nhân Duyên

 

Trời Mây

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Trời Mây

 

Bát nhã tâm kinh

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Bát nhã tâm kinh – 1
Bát nhã tâm kinh – 2
Bát nhã tâm kinh – 3
Bát nhã tâm kinh – 4
Bát nhã tâm kinh – 5
Bát nhã tâm kinh – 6

 

Giác Ngộ và Mê Lầm

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Giác Ngộ và Mê Lầm

 

Người Mê Kẻ Tỉnh

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Người Mê Kẻ Tỉnh

 

Một Chử Xả

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Một Chử Xả

 

Lời Dạy Của Hòa Thượng

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Lời Dạy Của Hòa Thượng

 

Tu Là Hết Khổ

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Tu Là Hết Khổ T1
Tu Là Hết Khổ T2

 

Phật Pháp Ngay Đây

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Phật Pháp Ngay Đây T1
Phật Pháp Ngay Đây T2

 

Tìm Về Nguồn An Lạc

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Tìm Về Nguồn An Lạc T1
Tìm Về Nguồn An Lạc T2

 

Thiền Con Đường Thể Nghiệm Chân Lý

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Thiền Con Đường Thể Nghiệm Chân Lý T1
Thiền Con Đường Thể Nghiệm Chân Lý T2