Xây dựng

BÁO CÁO CỦA BAN XÂY DỰNG VỀ TIẾN TRÌNH SẼ XÂY CẤT THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG

Báo cáo về việc xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng ngày 26-3-2015

Báo Cáo về việc xây dựng Thiền Viện Đại Đăng ngày 18 tháng 1 năm 2015

Báo Cáo về việc xây dựng Thiền Viện Đại Đăng ngày 16 tháng 11 năm 2014