Xây dựng

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TVTL ĐẠI ĐĂNG

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TVTL ĐẠI ĐĂNGNgày 14/13/2017 Thiền Viện hoàn tất công việc đóng các khoản lệ phí cho County of San Diego và đã nhận được 7 giấy phép (Permits) xây dựng. Sau đây là những chia sẻ của Phật tử Tâm Điềm Lành, đại diện của Ban Xây Dựng:

“TV Đại Đăng hiện có 7 Construction Permits và các điều kiện của County gồm có:

* Trong vòng 2 năm đầu, phải có ít nhất một lần Inspection cho mỗi Permit, có nghĩa là mỗi Structure (Pavillion, Ceremonial Gate v.v..) đều phải được khởi công và có 1 lần Inspection. Khi gọi Inspection thì việc làm phải có kết quả hợp lý. Thí dụ như xây cổng trước thì phải đào lổ và có mống (footing) chứ không phải chỉ đào lổ rồi gọi Inspection và County sẽ không chấp nhận điều nầy.

* Sau lần Inspection đầu tiên thì cứ mỗi 180 ngày (không phải 6 tháng) cần có Inspection nữa cho đến khi nào xây xong Structure đó.

* Tất cả 7 Permits sẽ hết hạn trong 3 năm và TV Đại Đăng phải xin gia hạn cho Permit nào chưa xong và phải đóng 50% số tiền LỆ PHÍ của lúc ban đầu (50% of initial fee)

* Riêng cho 3 Buildings, vì tình trạng tài chánh không cho phép xây cất cả 3 cùng lúc nhưng TV Đại Đăng cần làm Foundations cho cả 3 Buildings trong vòng 2 năm đầu và gọi Inspection (3 Initial Inspections cho 3 Permits). Sau đó thì xây Chánh Điện trước và khi Chánh Điện xây xong thì phải có Final Inspection, và đây cũng là Occupancy Permit cho Chánh Điện để đại chúng sử dụng. Trong lúc đó thì Nhà Tăng và Thiền Đường tuy không có tiến triển nhưng vì đã có Foundation và Initial Inspection nên khi Permit bị hết hạn 3 năm thì cũng không là vấn đề lớn. Sau đó khi có ngân quỹ nữa thì xin gia hạn 2 Permits (Residential Hall and Meditation) hoặc từng cái mà bản vẽ của Kiến Trúc Sư không cần phải cập nhật theo Building Code mới. Nếu không có Initial Inspection cho Tăng Xá và Thiền Đường trong 2 năm đầu thì khi muốn xây tiếp tục sau hạn 3 năm thì bản vẽ phải được cập nhật theo Building Code mới nhất của County như một công trình mới và sẽ tốn thêm nhiều tiền.”

Đóng góp công trình xây dựng ký check cho “THIEN VIEN DAI DANG” phần Memo xin ghi “Cúng dường Xây Dựng” và gửi về:

THIEN VIEN DAI DANG

6326 Camino Del Rey

Bonsall, CA 92003, USA

Điện thoại: (760) 945-5588

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT!