Xây dựng

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

Công ty Hamman đang tiến hành làm con đường mới rộng và an toàn hơn cho dòng xe hai chiều lên xuống. Con đường cần rất nhiều đất vì Thiền viện nằm trên ngọn đồi khá cao.

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY

HÌNH ẢNH LÀM ĐƯỜNG TỪ THIỀN VIỆN RA ĐƯỜNG CAMINO DEL REY