Xây dựng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY DỰNG THIỀN VIỆN NGÀY 16/04/2017

Đóng góp xây dựng xin ký check cho THIEN VIEN DAI DANG, phần Memo xin ghiCúng Dường Xây Dựng và gửi về:

THIEN VIEN DAI DANG

6326 Camino Del Rey

Bonsall, CA 92003, USA

Tel (760) 945-5588