Tin tức

Online Live Broadcasting every Sunday from 10:30 a.m. – 11:30 a.m.(GMT-8)

Giờ Thuyết Pháp hằng tuần tại Thiền Viện Đại Đăng được trực tiếp truyền thông mỗi Chủ Nhật từ 10:30 AM tới 11:30 AM (UTC-8) qua những chương trình sau đây:
1. Paltalk: room list – dai dang – all languages.
2. UStream Live Broadcasting: tạm ngưng.
Xin quý Phật Tử nhớ tham dự. Mọi chi tiết hay thắc mắc, xin liên lạc về Thiền Viện Đại Đăng. 

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni