Xây dựng

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY CẤT ĐỢT 2

THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY CẤT ĐỢT 2
CẬP NHẬT NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2016
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN
1 Sư Cô Chơn Ngộ Tâm $8,000
2 Sư Cô Chơn Tâm $5,000
3 Sư Cô Hiền Thường $5,000
4 Sư Cô Hiền Ngộ, Canada $5,000
5 Sư Cô Huệ Ánh $5,000
6 Sư Cô Huệ Chơn $5,000
7 Sư Cô Huệ Trưởng & Hiền Nhân $5,000
8 Sư Cô Thiền Phúc & Chánh Quang Tín $5,000
9 Sư Cô Thiền Tâm $5,000
10 Sư Cô Thiền Tuệ & Chơn Tâm Viên $10,000
11 Thầy Kiến Giải $25,000
12 Chánh Đạo, Chân Hạnh, Chân Bảo $20,000
13 Chánh Phổ Quang và Chơn Huệ An $5,000
14 Chơn An Bạch $5,000
15 Chơn An Định $5,000
16 Chơn Hoa $5,000
17 Chơn Phương Bình $5,000
18 Chơn Phương Vân $2,500
19 Chơn Tịnh Thủy $5,000
20 Diệu Nhựt & Diệu Nguyệt $5,000
21 Đỗ Mỹ Phương $5,000
22 Gia Đình cô (Chơn Nguyện) $5,000
23 Gia Đình Cô Chơn Ngộ $5,000
24 Gia Đình Cô Thuần Viên $5,000
25 Hồ Ngọc Hải & Hồ Thị Kim Cúc $10,000
26 Lạc Huỳnh Trí (Minh Huệ) $5,000
27 Lê Minh Kiệt $5,000
28 Lê Ngô $5,000
29 Lê Thanh Hoà & Mỹ Hạnh $10,000
30 Lê V Lộc & Nguyễn N Diệp $5,000
31 Lệ Vân $5,000
32 Ngọc Mai & Thiên Bảo $5,000
33 Nguyễn Charles & Huỳnh Judy $5,000
34 Nguyên Hiếu $5,000
35 Nguyên Tâm CANADA $5,000
36 Nguyễn Thanh Báu (Chân Diệu Tịnh) $5,000
37 Nguyễn Thế Hùng $20,000
38 Nguyên Trực & Gia Ninh $5,000
39 Nguyễn Trúc (Diệu Minh) $5,000
40 Nguyễn Xuân Quang $5,000
41 Như Nguyên Tô Ánh Tuyết $5,000
42 Phạm Thanh Hương (Diệu Khiết) $5,000
43 Phạm Thị Út $5,000
44 Phan Hoàng Duyên (Huệ Cúc) $5,000
45 Pháp Đăng & Diệu Hương $5,000
46 Tâm Đức $10,000
47 Tâm Trăng Sáng & Tâm Điềm Lành $10,000
48 Thiện Đăng & Nguyệt Châu $5,000
49 Trực Tâm & Chân An $5,000
50 Tuệ Phi & Từ Tín $5,000
51 Vô Danh $5,000
52 Vô Danh $5,000
53 Võ Kiều $5,000
54 Lạc Huỳnh Trí ( PD: Minh Huệ) $5,000
55 Sư Cô Trí Nghiêm và Gia đình $5,000
56 Huy Minh Nguyễn $5,000
57 Gia đình Đỗ Lân $10,000
58 Sư Cô kính Huyền $5,000
59 Gia đình Nhân Dũng Nhân Hòa $5,000
60 Gia đình Huệ Hằng $5,000
61 Danny Lam PD: Tuệ Đức $5,000
62 Hồng Nguyễn PD: Diệu Hoa $5,000
63 Pau Hùng Cao $5,000
64 Cathy kim Huỳnh $5,000
65 Sư Cô Trí Châu
Đinh Ngọc Dung PD:
Chơn Phương Nhẫn
và Đinh Thu Nguyệt
$5,000
66 PD Chơn Thiện Hòa $5,000
67 Trương Thị Minh Hoa $5,000
69 Chơn Phương Tịnh $5,000
70 Bích Văn Nguyễn $5,000
71 Gia đình sư cô Hiền Phúc $5,000
72 Joanna Kimmy Pham $20,000
73 Saigon Lle $5,000
74 Chánh Tâm Thuần $5,000
75 Davis Trương GĐ Diệu Phương $5,000
76 Hòa Thượng Chùa Liên Hoa $5,000
77 Hòa Thượng Thông Hải $20,000
78 Một Thượng Tọa Vô Danh $5,000
79 Gia đình Thầy Đăng Đại An $5,000
80 Sư Cô Thiền Hỉ $5,000
81 Sư Cô Thiền An $5,000
82 Trực Tâm & Chơn An $5,000
83 Gia đình Đăng Đại Dũng $5,000
84 Gia đình cô Chơn Phương, TX $10,000
85 GĐ Tâm Trang Trần và Thịnh $5,000
86 GĐ Hoa T Hang & Hong T Tong $5,000
87 Phật tử chùa Phật Quang,Canada $10,000.Canada
88 Phật tử Nguyễn Thị Bé, Canada $5,000 Canada
89 Phật tử Chơn Nguyện Phát $5,000
90 GĐ: Ưng Quyền và Hồ Thị Yến Duyên $5,000
91 GĐ: Thầy Đăng Trí $20,000
92 James Việt Trần   $5,000
93 Bích Nguyễn Trustee $5,000.
94 Bác Sĩ  Thanh $5,000.
95 Đạo Hữu Chánh Hiệp $5,000.
96 Phật Tử Diệu Hoa $5,000.
97 Hùng Nguyễn $5,000.
98 Vô danh $12,000.
99 D.Nguyen San Jose $5,000.
100 Tuệ Quang, Từ Hạnh, Tuệ Minh $5,000.
101 Phật Tử Canada chùa Phật Quang $5,000.
102 Richard D.J.IZbicki & Kim L.Zbicki $5,000.
103 Diệp Lam & Loc Nguyen $5,000.
104 Huyen Van Family $5,000.
105 Richard J Izbicki $5,000.
106 Ho T Ut $5,000.
107 Lena V Le $5,000.
108 Lan Nguyen $5,000.
109 HT: Thích Thông Hải $5,000.
110 Vô Danh $10,000
111 Chánh Bảo Quang $5,000.
112 Mr.Anh Nguyen Canada $5,000 Canada
113 EE H Wong Canada $5,000 Canada
114 Mr. Ba V Le Canada $5,000 Canada
115 Per Hai Phuoc Le Canada $6,300 Canada
116 World Travel $2,500 USD