Xây dựng

BUỔI HỌP GÂY QUỸ XÂY DỰNG THIỀN VIỆN TL ĐẠI ĐĂNG LẦN 3

“…Hãy xây lên giữa cuộc đời đổ nát,

Một lâu đài giải thoát vượt Tam thiên,

Giữa trần gian đầy khổ não ưu phiền,

Đem trái Giác hạt Thiền ban rải khắp…”

(Tỳ kheo Thích Tuệ Giác)

Đóng góp xây dựng xin ký check cho THIEN VIEN DAI DANG, phần Memo xin ghi Cúng Dường Xây Dựng và gửi về:

THIEN VIEN DAI DANG

6326 Camino Del Rey

Bonsall, CA 92003, USA

Tel (760) 945-5588