Sách giảng

THIỀN MÔN KHẨU QUYẾT

Tác giả:  Đại sư Trí Giả (HT Thích Thanh Từ dịch)

THIỀN MÔN KHẨU QUYẾTÐại sư dạy: Người tu pháp An Ban Thủ Ý (tham thiền quán hơi thở) phải biết hơi thở rất hệ trọng giữa thân và tâm. Ví như lửa cháy cây lên khói, nhìn làn khói trong hay đục người ta biết cây khô hay ướt. Dò xét hơi thở thô hay tế là chiếc gương soi chánh hoặc tà. Xét rõ hơi thở, là trông mây tìm bờ kiếm bến, là dùng sào dò sâu cạn, nhiên hậu chiếc đạo thuyền mới đến cứu vớt.

Thân an ý chánh tựa hồ dầu trong đèn sáng, thế nên người muốn thủ ý trước phải an thân. An thân là giữ yên thân phong, không cho các phong sự chống nghịch nhau. Sao gọi là phong sự?

Trong thân có: Hành phong, hoạnh khởi phong, chư tiết phong, bách mạch phong, cân phong, lực phong, cốt gian phong, yêu phong, tích phong, thượng phong, hạ phong. Các thứ phong ấy mỗi thứ có vị trí riêng không thể xâm loạn nhau, nếu loạn ắt sanh giặc, to thì điên cuồng bỏ bê tu tập, nhỏ thì hư thật lấn nhau, hư thì sanh ngứa, thật thì sanh đau. Thân đau ngứa đâu rảnh hệ niệm, trong dòng điên cuồng còn gì phải nói. Phàm khi động, tịnh, thi, vi, trước phải khởi tưởng, tưởng được hiện tiền nhiên hậu mới thực hành. Nếu không như vậy, thô tế chống nhau, mới cũ nghịch nhau, như làm lễ cấm gian thì biết bao giờ hết gian. Ðây lược nêu ra một việc, các việc khác so đó mà biết. Giả sử khi sắp ngồi, trước khởi tưởng: “Ta sẽ đến chỗ kia ngồi, chỗ kia cách chỗ này độ bao nhiêu bước”. Tùy khi vừa xếp chân ngồi xuống liền phóng hơi thở ra, buông xuôi thân thể, trụ phong vừa đến, hành phong lần đi. Ngoài ra, các oai nghi khác cũng như thế. Tưởng như vậy gọi là an thân .

Có bài kệ:

Tiến dừng có thứ tự,
Thô tế không trái nhau.
Ví như kéo tập ngựa,
Tùy ý muốn đứng đi.
Thường cẩn thận như thế,
Thân tâm an nhập thiền.

Ði, đứng, ngồi, nằm phải thường hệ niệm. Nếu nằm nhiều thì hôn trầm. Ðứng nhiều thì mệt nhọc. Ði nhiều thì loạn động khó nhứt tâm. Ngồi không bị các lỗi trên, vì vậy nên ngồi nhiều.

Hành giả nên ở chỗ yên tịnh, ngồi kiết già — nếu người nữ, ngồi bán già — thân ngay thẳng bình thản. Thân thể giữ tự nhiên, tay chân để thong thả, sắp đặt các mắc xương kềm nhau, không dựa, không cong, nới rộng cổ áo và day lưng. Nếu biết không an liền động nhè nhẹ cho nó an, cốt khiến thân thể điều hòa thích hợp. Nhẹ nhàng lấy bàn tay trái để trên bàn tay mặt, khiến ngón trỏ tay trái giao đầu ngón cái tay mặt, đầu ngón giữa và áp út dưới vừa chí bàn tay. Từ từ hả miệng thở hơi dài bốn năm lượt, hàm răng hơi hở, êm ái cuốn lưỡi lên. Kế nhìn như thường, chậm rãi, nhắm mắt, không nên nhắm gấp trong con mắt sẽ động nước mắt và cay.

Như bài Kệ:

Ba thời: Nhập, Trụ, Xuất
Như kiếp: Thành, trụ, hoại.
Muốn mau là không thông,
Người thông biết chừng mực.

Hơi thở có bốn thứ phải chọn lựa:
1) Phong
2) Khí
3) Xuyển
4) Tức

Hơi thở có tiếng gọi là Phong. Hơi thở ngăn trệ gọi là Khí. Hơi thở ra vào không hết gọi là Xuyển. Hơi thở không có tiếng, không ngăn trệ, ra vào đều hết, nhẹ nhàng như còn như mất gọi là Tức. Thủ Xuyển thì nhọc. Thủ Khí thì ngăn trệ. Thủ Phong thì tán loan. Thủ Tức thì an định.

Ôn Sư cả nhà đều hệ niệm tại rún của mình. Chỗ chính dưới rún như cánh hoa đậu, mở y xem kỹ tướng ấy, nhiên hậu nhắm mắt, ngậm miệng, hở răng, cuốn lưỡi lên ổ gà, điều hòa hơi thở, nhất tâm quán kỹ tướng ấy. Nếu quán tưởng không thấy tướng cuống rún, lại mở y xem thật kỹ, rồi thực hành như trước.

* Tại sao tưởng cuống rún?
— Hơi thở xuất phát từ cuống rún ra, vào đến rún diệt. Rún là chỗ xuất phát và tiêu diệt của hơi thở. Vì để biết lẽ vô thường nên quán tướng rún. Rún là nguồn cội của ruột. Từ nguồn phăng dần lên tự nhiên thấy bất tịnh. Nếu thấy bất tịnh thì dứt tham dục. Trong Tứ Niệm Xứ, nó thuộc về Thân Niệm Xứ. Trong Lục Diệu Môn, nó thuộc Chỉ Môn. Thần thức lúc mới thác sanh cùng tinh huyết tụ họp tại rún. Bởi thế, người sống là do rún gìn giữ. Nếu hành giả thấy cuống rún rõ ràng, tự nhiên sanh nhàm chán thoát khỏi mọi sự ràng buộc. Kinh nói: ” Tùy chỗ đến hệ tâm quán sát kỹ “. Chỗ đến tức là rún, chỗ gốc của hơi thở ra vào vậy.

* Khi hệ niệm, hoặc đau như kim chích, hoặc gấp như dây lôi, hoặc ngứa như trùng cắn, hoặc lạnh như nước dội, hoặc nóng như hơ lửa, các chạm xúc như thế rồi tinh thần sáng suốt yên lặng?
— Ấy là điển quang định. Trong khi ấy có vô lượng việc tương tợ, hành giả lúc đó tất cả đừng đắm trước, chỉ nỗ lực nhất tâm tự nhiên mọi việc đều qua. Nếu không tinh tấn thì phải thối đọa.

* Tại sao khi sổ tức chợt quên số chỉ nhớ hơi thở?
— Tâm có phần tế, gần nhất tâm nên quên số. Tiến lên sẽ thấy hơi thở là một số, một cảnh, nếu còn thấy hai là thô.

* Tại sao không biết hơi thở chỉ biết cảnh?
— Hành giả đã trừ được quán thô, hơi thở dần dần tế nên không thấy.

*Có người nói: Tất cả lỗ chân lông đều hở, hơi thở theo đó ra nên không thấy. Ðại Sư dạy: Tại hơi thở tế nên không thấy. Ở đây nói hơi thở theo lỗ chân lông ra, đã ra lỗ chân lông tại sao không ra ở mũi?
— Nói tế không thấy là căn cứ sự hệ niệm. Nói ra lỗ chân lông là căn cứ sự thông suốt.

*Có người bảo: Hơi thở dừng không chuyển, tâm nhãn chợt sáng chói như điển quang, nghi là điển quang định?
— Tập giả nói: Nếu chỉ không thấy hơi thở là vì hơi thở tế. Chợt nhiên mắt sáng, người hay nói đến đây phải yên lặng, tâm từ đây về trước có chút ít tiện lợi và thân có xúc chạm, nhiều người cho là Thiền Hỷ Lạc.

Ðại Sư dạy: Ðây là tâm thập thiện tương ưng, không phải là Thượng giới, qua giai đoạn nầy sẽ vào Thiền cảnh. Nhưng còn phải dẫm trên băng, lội xuống vực sâu mới qua được. Xúc chạm tự biết không nên nói. Các thầy đều lấy đó mà nghiệm hư thật. Nếu biết mà nói, e dòng vọng tưởng trở lại hại mình.

Nếu thấy hơi thở trở lại, khởi đếm một….. như trước. Nếu ngồi lâu, khi muốn xuất định hơi thở hiện trở lại, liền theo mười hơi và đếm qua mười hơi, kế nhẹ nhẹ động tay, hai chân, động toàn thân như phép xoa bóp, rồi mở mắt từ từ, sau mới đứng dậy. Trong khoảng thời gian này do hằng đếm hơi thở nên chỉ còn biết phảng phất mà thôi, không phải chuyên cần như trước. Cách nhập trụ, xuất như bài kệ trước đã dạy.

Người tọa thiền hỏi các thứ bệnh.
Ðại Sư dạy: Chỉ buộc tâm tại cảnh không cho duyên cảnh thì bệnh tự lành. Dụng công như thế xa lắm là ba ngày không có bệnh nào mà chẳng lành.

* Tâm loạn dấy khởi ngang thì sao?
— Nhiếp niệm có thể lành.

* Bệnh do Tứ đại tăng, giảm làm sao lành được?
— Do tâm động chuyển phát ra gió v..v…. đúng dừng lý cũng như vậy.

Ðại Sư dạy: Thật tâm hệ thật cảnh, thật duyên lần lượt sanh thật, sự thật đắp đổi cho nhau tự nhiên vào thật lý.

* Chứng thiền định liền được nhập lý lại có địa vị không?
— Người lợi căn tâm định liền được nhập lý không có địa vị. Người độn căn phải trải qua Cửu Thứ Ðệ Ðinh, định hết mới hội lý.

* Ngoại đạo tu thiền định đến Phi tưởng sao không hội lý?
— Ngoại đạo tu định đều kẹt tại tâm chấp ngã, tâm làm chướng ngại nên không hội lý.

* Phàm khi đau, do loạn phong khởi cùng bên ngoài đấu tranh. Thế nào cùng bên ngoài đấu tranh?
— Nghĩa là tâm vừa đi liền kéo lôi lại. Như dạy đứa bé đi, để mặc nó đi, không được lôi kéo. Người muốn mau được cần phải dè dặt.

Cấp, tại giảo phong khởi. Do hành giả chuyên tâm thái quá, phong thế phân tán không hết gây nên. Nếu thái quá hay bất cập lỗi vẫn là một.

Ngứa, do hành giả khi hơi thở sanh cho là diệt, khi hơi thở diệt cho là sanh, ý cùng hơi thở trái nhau. Cho nên nói: “Không biết rõ ràng kỹ lưỡng, giặc từ trong sanh ra”.

Lạnh, do hành giả không lấy vị làm chỗ niệm xứ nên thủy đại tăng.

Nóng, do hành giả thường hy vọng hỏa đại tăng.

Ðại sư dạy: Người muốn tu hành cần phải có phần, nếu người không có phần không thể tu được. Thế nào là Phần? Nghiã là Tứ Lượng Tâm:
1) Tâm Kiên Tín: Tin sâu lời thầy dạy.
2) Tâm Thọ Dụng: Thọ dụng lời thầy để tu tập.
3) Tâm Tín Cần: Thường tự cố gắng tu tập
4) Tâm Phương Tiện: Vi tế hồi chuyển.

Mạch trong thân như trăm sông chảy về biển. Quả tim như câu móc vào đầu con vật, bốn miếng hợp lại thành một, mỗi miếng có 10 sợi mạch chung ràng rịch, cho nên đầu quả tim có 40 sợi mạch. Dưới mỗi mạch chạy thẳng xuống rún gọi là Ưu đà phong. Ưu đà na dịch là Trung. Vì thế gọi mạch này là Trung Mạch. Hành giả khéo vi tế hồi chuyển các mạch máu cho được lưu thông.

Trong lúc tọa thiền bên ngoài có các thứ biến hình: Hoặc cha mẹ, Sư tăng, vua chúa, mỹ nữ; hoặc hình tượng sư tử, cọp, sói v..v… đó là ma quỉ. Hành giả phải dụng tâm giả tưởng mình cầm đao Kim Cang, vừa tưởng như thế, chúng liền thối lui.

Phàm bệnh có nhiều thứ:
1- Thân bệnh
2- Quỉ làm bệnh
3- Ma làm bệnh
4- Hơi thở không điều hòa sanh bệnh
5- Nghiệp chướng hành bệnh

1- Thân Bệnh:
Khi tọa thiền hoặc dựa vách, hoặc cổ áo chật sanh bệnh. Ðại chúng chưa xả thiền mà mình đã nằm, tâm lười biếng nầy là tiện lợi của ma, chúng nhập thân làm bệnh, khiến người ở sau xương sống đau nhức, ấy là chú bệnh, rất khó trị. Hành giả phải cẩn thận. Cách trị, dùng hơi thở hít vô từ trên đầu thẳng xuống xương sống xuyên qua các mắc xương rót xuống, phải khéo dụng tâm mới có thể lành.

2- Quỉ làm bệnh:
Có người khi tọa thiền tâm nghĩ bao nhiêu việc; hoặc mong biết được cái gì, hoặc muốn biết việc kiết hung của người. Nhơn đó bọn quỉ Ðâu-ê-la đến nhập trong thân người ấy, biến hiện các thứ: Hoặc thấy việc kiết hung, hoặc biết trong thân ngưới khác, hoặc biết một nhà, một làng, một chợ, một châu, một quận và trong một nước những việc kiết, hung, thiện, ác…. hoặc tương tợ thánh nhân mà thật không phải thánh. Tất cả thứ ấy đều do quỉ làm ra không nên chấp trước. Nếu không sớm trị, lâu ngày có thể hại đến người.

3- Ma làm bệnh:
Có người khi tọa thiền tâm nghĩ việc lợi dưỡng, nhơn đó bọn ma hiện ra các thứ y phục, ăn uống, bảy báu, tạp vật để cúng dường. Phải biết đó là ma. Nếu biết cần lo trị gấp, không sớm trị, nó nhập tâm thành bệnh rất khó trị.

4- Hơi thở không điều hòa sanh bệnh:
Có người khi tọa không hiểu cách điều hòa hơi thở thành bệnh, khiến thân thể khô héo ốm gầy. Người này không có lỗi nên dễ trị. Pháp trị: Dùng hơi thở khắp đầy trị. Chính là vận dụng hơi thở lưu thông khắp người nên gọi là khắp đầy. Dụng công, dùng tâm ngưng hơi thở rồi chậm rãi hít hơi vô từ đầu chạy khắp tứ chi đều đầy dẫy. Bởi người không biết vận dụng hơi thở khiến gân mạch khô khan, thân người không tươi nhuận, dạy dùng hai thứ hơi thở (khắp, đầy) điều khiển từ trên chạy xuống dưới, khiến hơi thở khắp thân nên gọi là hơi thở khắp, hơi thở đầy. Hơi thở đầy khắp nên thân thể được bình phục, sau sẽ dùng chỉ tức. Thế nào là Chỉ Tức? Bình tâm trực trụ không động là Chỉ Tức.

5- Nghiệp chướng làm bệnh:
Toàn thân thủng phù da vàng mập bủng, người này chướng nặng khó trị, phải chuyên cần sám hối. Pháp trị: dùng Tiêu tức và Triều tức trị. Thế nào là Tiêu, Triều? Hai hơi thở này không phải đem từ ngoài vào trong thân, mà phải vận dụng tâm tức khởi tưởng Tiêu (khô), Triều (nóng). Vận dụng hai thứ hơi thở này lưu thông từ đầu đến chân và lưu lại ở tứ chi, lưu thông khắp thân khiến bệnh thũng phù tiêu xọp. Sau khi xọp, lại dùng tâm tức bình tâm tức trụ, hơi thở được bình phục, cần siêng năng Sám Hối. Lại có người tứ chi tê liệt không thể cử động, hai tay hai chân như muốn rớt, hoặc xuội một cánh tay. Cách trị, dùng hơi thở khắp thân và lưu lại tứ chi lâu ngày tự lành.

Nếu bị bệnh miệng giựt méo bên tả thì chú hơi thở qua bên tả. Nếu méo bên hữu thì chú hơi thở qua bên hữu. Nếu méo một góc bên tả, bên hữu cũng như thế.

Nếu có các bệnh cũ, hoặc nóng, lạnh…., dùng hơi thở hướng xuống chân khiến bệnh tiêu diệt. Trong thân rất tế nhị, các bệnh đều dùng hơi thở trị hết. Như bệnh lạnh dùng hơi thở nóng trị, bệnh nóng dùng hơi thở lạnh trị. Pháp đối trị mỗi bệnh nên dùng hai thứ hơi thở nầy mà trị.

Lại khi tu hành dùng hơi thở, nếu nghe chân nhẹ đầu nặng, đó là tâm cao mạn và vọng tưởng, phải dứt tâm cao mạn, dứt vọng tưởng và đem tâm xuống. Nếu nghe chân nặng đầu nhẹ nên khởi tâm thương xót chúng sanh.

Nếu khi đi nên dụng tâm không cao không thấp, khiến hơi thở điều hòa. Ðiều khiển hơi thở khắp cả thân tâm, liền được nhập Thông minh quán, có thể quán tâm tánh tam muội và thân tướng tam muội. Tâm, tướng là căn bản của sự tu tập. Kinh nói: “Biết tâm thấu suốt cội nguồn không phải là hư giả”.

Pháp trị bệnh kiết: an tâm dưới rún. Nếu bệnh kiết do lạnh thì dùng hơi thở nóng; bệnh kiết do nóng thì dùng hơi thở lạnh đến bao giờ lành mới thôi.

Pháp trị ho: Khi cơn ho muốn phát (vừa ngứa cổ) dùng miệng nhả hơi ra ba lần, nhiên hậu an tâm quán ở giữa. Khi muốn ho liền nhả hơi ra tưởng cái ho theo ra, rồi an tâm như trước thì bệnh tự lành.

Phép trị sưng: dùng hơi thở tưởng phá chỗ sưng ra, vận dụng hơi thở cuốn chỗ sưng tan hết. Dùng tâm-trụ- định an trụ ngay trên chỗi sưng tưởng soi phủng một lỗ, vận dụng hơi thở ngay giữa chỗ sưng ra vào, sưng liền xọp vậy.

Pháp trị ù tai: an tâm bên ngoài lỗ tai, nhẹ nhẹ dẫn hơi ra, tưởng lôi hơi ở trong ra hết, chốc lát bệnh liền lành.

Trị người tọa thiền hốt nhiên nghe trong cổ in tuồng có vật dài độ một hai tấc không thể khạc ra được. Phải dùng Tâm-trụ-định an trụ trên vật ấy, nhiên hậu phân tâm ra bốn phía, ý nghĩ rằng: “Trong ngoài đều không, bệnh từ đâu sanh?”. Nhưng cần phải hiểu tánh không, đuổi nó mới được.

Trị trong khi tọa thiền bị hơi thở ngắn nên trước thở hơi dài, từ lỗ mũi hít hơi vô khiến đầy khắp thân rồi mới cho ra. Sau an tâm tại chỉ tay trong lòng bàn tay, lâu lâu nó tự hết.

Pháp dùng một hơi thở trị các thứ bệnh trong thân: Vận dụng hơi thở từ lỗ mũi hít vào khiến đầy khắp người, rồi nhè nhẹ ngậm miệng tùy hơi tự chứa trong thân, khi thở ra tâm dẫn từ trong xương thẳng xuống hậu môn ra ngoài. Khi ngủ dụng tâm dẫn hơi thở xuống bàn chân. Ði, đứng, ngồi nằm hằng dụng tâm cũng như thế. Khi tứ chi có bệnh tạp phải dùng hơi thở này thở cho thông, nhiên hậu tùy chỗ bệnh mà dẫn hơi thở đến. Ngay chỗ bệnh dẫn hơi thở ra, vào không có chướng ngại là bệnh lành.

Trị bệnh lạnh dùng hơi thở nóng. Trị bệnh nóng dùng hơi thở lạnh.

Trị bệnh trong xương tủy phải dùng hơi thở đao. Nghiã là tưởng mổ trên bàn chân một đường to bằng 10 đầu ngón tay, vận dụng hơi thở xẻ xương bàn chân cho hơi thở ra, dần dần được lành.

Trị người bị sưng một phần trong thân: Dùng hơi thở đao xẻ dưới bàn chân độ qúa 10 ngón tay khiến hơi thở thông ra đó. Sưng khắp mình Dẫn hơi thở xuống an tại lòng bàn chân. Thân nặng dùng hơi thở nhẹ, thân nhẹ dùng hơi thở nặng.

Người sơ học tọa thiền khi đếm hơi thở dài, ngắn, ngoại thần đến lỗ mũi, tâm xông thẳng lên đảnh nghe nóng rang: Cách đuổi, ngậm miệng hít hơi hướng lên đến đảnh, lại dẫn hơi trở xuống thì bệnh tự dứt. Bệnh này nếu không sớm trị nó sẽ xuyên qua con mắt, hai con mắt đều mờ. Ðây là bệnh gì? Nếu là quỉ thần, thần ấy tên gì? — Qủi thần này tên là bạt-di-đa, nó duỗi tay án con mắt mờ. Nên tụng chú: “Nhơn chi ba trú, tỳ ni nhã ba trú, Ưu tẩu ba trú”. Tụng đến ba biến con mắt liền sáng như cũ.

Người sơ học khi tọa Thiền được tế-tâm-trụ, bị người ngoài làm xúc chạm, hơi xông lên lồng ngực và đầy bụng không thể ngồi yên. Ấy là sáu thần (gan, tim, phổi, lá lách, thận, âm) trong thân đều chạy lên ngực, do đó sanh bệnh.

Pháp trị, trước mở áo, nới rộng dây lưng, thở ra thật dài , hít vào ngắn, độ 10 hơi như vậy, sau tụng bài chú trên 10 biến thì bệnh lành.

Người sơ học khi tọa Thiền được tế tâm trụ, bị người ngoài xúc chạm, hơi xông lên phổi thành bệnh. Phổi đầy dẫy, quá 100 ngày sanh ụa mửa không thể ăn uống được. Ðó là bị ác thần tên Bạt-đa ở bên ngoài nhập vào thân người. Vị thần nầy da đỏ, sáu con mắt có 8 lỗ hoặc lớn, hoặc nhỏ. Lại có 3 tiểu thần tên Hô-sưu-ê hoặc biến hình làm trẻ con, hoặc làm thân mãng xà, da nó đỏ và đen. Thần Ðâu-la-ê hình hoặc lớn hoặc nhỏ và trung ba cách biến. Tụng bài chú trước là lành.

Người sơ học khi tọa Thiền các lóng xương sau lưng đau nhức, tự cho là tại cong vẹo gây nên. Ðây là bệnh gì? Bệnh này tên Lục-căn-thông-thân du-hý. Không bao lâu sẽ đau khắp toàn thân thẳng lên đảnh. Pháp trị: Ba lượt duỗi thân thể, tụng thần chú trước là lành.

Người sơ học khi tọa Thiền sáu thần chìm lặng bị người ngoài đến xúc phạm, sáu thần chạy ngang ra ngoài thân, mỗi lỗ chân lông có một vị thần đồng nhập vô thân, phát sanh vui mừng. Thân thể sưng lên và sanh trở ngại không ngồi được. Pháp trị: ngậm miệng hít hơi thở lên trên hai lượt đầy trong thân, lại kéo hơi xuống dưới, nhiên hậu tụng bài chú trước. Lại liệt tên ác qủi thần: Hồ-Sưu-Ê, Bạt-đi-đa, liền được mạnh. Lại nói hơi thở ra là an, người quán hơi thở chỉ nên đếm hơi thở ra.

Người sơ học khi tọa Thiền hoặc có loạn động, không phải là bệnh lâu ngày. Pháp trị: trước tụng bài chú trên, dứt loạn ngữ thì bệnh dừng.

Người sơ học khi tọa Thiền trong thân thấy có lửa dậy, không phải là bệnh. Pháp trị: người khác biết, thầm đem lửa để trong cái chậu sành, không cho hành giả biết, để chậu gần kề đầu hành giả, người kia bèn hô to: “Ðây là lửa lớn !” Hành giả liền mở mắt không thấy chi cả, ba phen làm như vậy trong thân thấy lửa liền dứt.

Người sơ học khi tọa Thiền hoặc thấy trong thân có nước hiện, đó không phải là bệnh. Pháp trị: người khác lấy chậu đựng nước không cho hành giả biết, người kia miệng ngậm nước phun vào mặt hành giả, hành giả mở mắt không thấy chi, đủ ba phen liền dứt.

Người sơ học khi tọa thiền nghe vật nặng xúc chạm quả tim, có người đến gần thì kinh sợ, quả tim đập mạnh, tức thì hai tay sờ soạng bị bệnh đại tiểu không thông. Ðây là trong thân 6 thần đều chạy xuống nên sanh bệnh. Pháp trị: hít hơi thở đem xuống dưới, lại kéo trở lên trên, tụng bài chú trước đến lành mới thôi. Pháp dụng tâm, lúc vào nhà cầu khi đại, tiểu ra, tưởng tất cả bệnh đều theo ra hết.

Hành giả tâm được chút ít khai ngộ đối thâm nghiã Phật pháp lần lượt liễu giải, tâm sanh hoan hỷ, thích chí suy nghĩ quá sức sanh bệnh tư lao. Hành giả phải dùng trí quán xét, nếu nên Chỉ thì Chỉ, nên Quán thì Quán. Chỉ, Quán đúng pháp sẽ được lâu bền. Bệnh trạng tư lao rất nhiều, hoặc bị nhức đầu, no hơi…. đều dùng hơi thở mà trị.

Pháp trị bệnh nhức đầu: Ở mũi hít hơi vô rồi, miệng thở hơi ra nhè nhẹ, ý tương hơi đau trong đầu nhẹ nhẹ theo miệng ra ngoài. Nếu khi tâm vi tế chậm rãi điều hòa, ba phen dẫn hơi ra, phải tự hít hơi mát vô , thổi hơi ấm ra nhẹ nhẹ. Hít hơi mát vô, thở hơi ấm ra, như vậy không quá mười lần bệnh nhức đầu được lành.

Pháp trị bệnh no hơi: Ở mũi hít vô, ở miệng thở ra nhè nhẹ, ý tương hơi đầy trong bụng theo miệng ra hết, cần phải cho ợ. Nếu khi no hơi quá ngặt, phải nằm ngửa duỗi thẳng chân tay, rồi lấy tay nhẹ nhẹ xoa trên da bụng, phải xoa 50 vòng, cần cho ợ. Sau ngồi dậy lại dẫn hơi ra như trên. Nếu người tâm điều hòa vi tế đến 10 hoặc 20 năm thì bệnh no hơi ngăn trệ chỉ trong một ngày một đêm là dứt. Do dụng tâm hơi thở điều hòa không hoãn, không cấp, thô, tế, điều hòa vừa chừng mực bệnh liền lành. Nếu dùng hơi thở thô, tế, hoãn, cấp điều hòa không vừa chừng mực thì bệnh không thể lành. Nếu thở ra có tiếng là thô, cấp. Thở ra nhẹ như không liên tục là tế, hoãn. Tế hoãn thì tốt. Lại nữa khi bị bệnh no hơi, nếu dẫn hơi ra dài lại tăng thêm bệnh. Hơi thở ra không dài, không ngắn, điều hòa thích hợp vừa chừng, bệnh ắt lành. Dùng hơi thở vừa chừng trị được tất cả bệnh trong người. Người tọa thiền điều hòa hơi thở vừa chừng bệnh đều lành.

Người tọa thiền nhập định tâm vi tế chớ ôm lòng buồn, giận. Nếu có, buồn, giận sẽ mắc bệnh thuộc về hơi. Ðếm hơi thở vô cũng là cái duyên cớ mắc bệnh hơi. Dùng ngũ tạng làm cảnh quán niệm, tu thiền định cũng thành bệnh. Cho đến tụng kinh liên tục không dừng, hoặc đang thở ra thình lình hít vào, đang hít vào chợt thở ra, đều thành bệnh. Các bệnh này nên dùng pháp hơi thở trước mà trị.

Lại khi trị bệnh nhức đầu không được trị bệnh no hơi. Khi trị no hơi không được trị nhức đầu. Một lúc trị cả hai bệnh càng tăng thêm bệnh.

Nếu hơi nóng xông lên quá nhiều, Trị bệnh này dùng mũi hít hơi vào, hả miệng to thở hơi ra nhẹ nhẹ.

Người ngồi nhiều, mừng nhiều thường bị bệnh hơi. Nếu bị bệnh hơi phải dùng cách miệng thở hơi ra trị lâu dài.

Người khi nghe răng lạnh mà tâm được điều hòa vi tế, phải dùng mũi hít hơi vào, lại dùng mũi thở hơi ra nhẹ nhẹ trị nó. Ngoài ra tâm được điều hòa tất cả bệnh thuộc về hơi đều dùng mũi thở ra hít vào mà trị. Nếu dùng pháp Sổ Tức duyên chỗ bệnh, khi hơi thở vào chớ duyên, chỉ duyên hơi thở ra.

Nếu tu Quán quá phần, tâm sanh loạn động. Tu Chỉ quá phần, tâm sanh hôn trầm. Hành giả độn căn thường phải tu Quán, suy xét để trị bệnh độn.

Người tọa thiền nếu điều tâm tại trong ngũ tạng ra duyên cảnh giới, hoặc định tâm tại trong ngũ tạng ra duyên cảnh giới, người ấy không bao lâu sanh bệnh. Khiến hành nhơn ngũ tạng sanh khí, mạch cùng cảnh giới liên hệ, sanh bệnh tay chân co giựt. Pháp trị: Khởi ý quán tưởng trong thân từ trên đến dưới trống không như cây bọng ruột, cho đến khi ngồi xuống đất đều khởi tưởng không, hơi thở trong thân điều khiển đi luồn xuống đất. Nếu tâm điều hòa thì không bao lâu bệnh sẽ lành. Nếu bệnh đã lành, dạy hành giả lấy mắt cá chân trên làm cảnh giới để quán tưởng. Lại dạy bệnh nhơn: “Người bị bệnh này do dụng tâm sai lầm. Nghiã là tâm không ở ngoài thân, không ở trong thân, tùy chỗ duyên nó sanh khởi, ngươi phải hiểu rõ”.

Người tọa thiền khi chuyên tâm vào cảnh giới, ý cho là mắt thấy cảnh ấy, đến lúc tâm trụ có ánh sáng chiếu trên cảnh ấy, không biết là do tâm quang minh, ý quang minh sanh. Từ trong ánh sáng ra, trụ trên cảnh ấy, người này không bao lâu sẽ đau tròng con mắt, khiến đôi mắt nhức mờ. Pháp trị: Lấy tâm duyên con mắt, tâm thấy mắt nhắm, khởi nghĩ thế này: “Pháp quán trông thấy phải mở mắt xem, nay thấy mắt nhắm biết không phải là mắt thấy. Lại khi duyên con mắt thấy con mắt rõ, hướng lên duyên mắt là tâm, tâm từ trong sáng ra, tâm này không ở trong ngoài chặng giữa; con mắt cũng là tâm, tùy tâm duyên chỗ nào nó sanh chỗ đó, nó cũng không phải ở trong, ngoài, chặng giữa”. Khi khởi quán như thế là nương nơi tâm đánh sai lạc, khiến bệnh được dứt, con mắt được lành.

Khi tọa thiền không được cổ áo chẹt, khiến người mắc bệnh no hơi.

Người tọa thiền khi được thượng-địa-định lúc ra không nên khởi nghĩ xét việc thiện, ác, khiến người nhức đầu, phải cẩn thận.

Các bệnh như thế, Pháp trị như trước.

Người tọa thiền thấy cảnh giới trên có bụi dấy lên, kết đọng lại tợ hồ bánh xe quay, người đó có bệnh phong không nên tu thiền-định-thượng-địa e phát cuồng, chỉ được học thân-niệm- xứ, pháp quán-hạnh-phương-tiện trị bệnh phong, bệnh lành rồi mới học tu Thiền-định-thượng-địa.

Nếu nhập Thiền định bị tiếng bên ngoài xúc động, hoặc khi có việc xúc chạm vào thân, biết liền xuất định thì không thành bệnh. Nếu trong tâm ôm ấp sự nóng giận, thù hiềm, não hại thì sanh bệnh đầy hơi. Nếu nhập thâm định bị tiếng to xúc động, tiếng tuy bên ngoài mà tại trong thân, hoặc tiếng do cảnh giới quán phát xuất, người ấy muốn xuất định mà không xuất được, tâm kinh hãi, tinh thần mê man, sau mới xuất được, khiến người này bị bệnh phúc trướng (Bụng to), nếu nặng ra huyết. Có việc chạm vào thân sanh bịnh cũng ra thế. Pháp trị: cũng dùng cách điều hòa hơi thở như trước. Nếu khởi sân hận bực tức thì bệnh không thể trị, hoặc có khi đến chết là khác.

Người sơ tập thiền nếu đại tiểu tiện không thông, đem hơi lên trên, lại kéo hơi xuống dưới, Tụng bài chú trước bệnh liền lành.

Người sơ tập thiền có những việc tốt hiện, có người đến xúc não: Hoặc chê bai Phật Pháp, hoặc nói tiếng lạ khiến người không hiểu, đó là ác qủy Ðâu-ê-la nhập thân. Tụng thần chú trước liền lành. Thần Ðâu-ê-la thân vàng, chợt lớn, chợt nhỏ.

Dạy Người Pháp Quán Hơi Thở tại sao toàn thân đau nhức.
* Người quán hơi thở tại sao toàn thân đau nhức?
— Một Thầy nói: “Do ăn quá no, đồ ăn chưa tiêu hóa, vội tọa thiền nhiếp niệm hơi thở thô, niệm tế nên sanh bệnh này. Pháp trị: Bớt ăn hai ba ngày, tiết chế hơi thở khiến cho dài, duyên cho kỹ tướng hơi thở ra đôi ba ngày sẽ lành”.

— Một Thầy nói: “Do nhiếp niệm gấp quá, hơi thở kết đọng sanh bệnh. Pháp Trị: Tưởng thân mình như nồi nấu cơm lên hơi, nhiên hậu tưởng có gió từ trong rún khởi ra đến miệng mỗi lúc càng to thổi tan hết hơi trong mình, sau khi tan hơi bệnh được lành. Vài ngày sau phải ăn đồ bổ, dè dặt chớ thấy gió.

— Lại có Pháp trị: Khi chưa ăn cơm ở trong thất kín không nghe tiếng động, buông thả tay chân, từ miệng điều hòa hơi thở năm lượt, đôi ba ngày tọa thiền liền mạnh.

— Lại Bảo: Do khi mới tọa thiền hành phong còn thạnh, không làm phương tiện liền gấp kềm thân trụ, Trụ phong cùng hành phong chống nhau sanh bệnh. Pháp trị: Phải đi từ chậm đến mau độ chừng năm dặm, trở lại đi từ mau đến chậm, rồi ngồi, thở hơi dài chừng 4 – 5 lượt, buông thả tay chân lặng lẽ và phóng ý trong khoảng nửa giờ, lại dẫn hơi thở dài nhẹ đôi ba lượt không cho lỗ tai nghe tiếng; lại phóng ý như trước độ nửa giờ, nhiên hậu nhiếp niệm đến chỗ tọa thiền ắt lành./-