Tin tức

LỄ XUẤT GIA VÀ ĐẠI GIỚI ĐÀN 18/11/2017 TẠI TVTL ĐẠI ĐĂNG

Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng xin trân trọng kính thông báo đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử gần xa Lễ Xuất Gia và Đại Giới Đàn được tổ chức tại TVTL Đại Đăng Thứ Bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017, chương trình như sau:

BUỔI SÁNG
4:00AM                    CUNG NGHINH CHƯ TÔN THIỀN ĐỨC TĂNG NI TRONG BAN GIỚI SƯ AN VỊ TẠI TỔ ĐƯỜNG

4:15AM                    GIỚI TỬ TÁC BẠCH THỈNH SỬ LÀM LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA VÀ TRUYỀN GIỚI SADI

4:30AM                    BÊN TĂNG VIỆN LÀM LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA VÀ TRUYỀN SADI GIỚI (Giới tử nam và nữ thọ giới chung)

BÊN NI VIỆN CHƯ TÔN GIỚI SƯ NI TRUYỀN GIỚI THỨC XOA MA NI VÀ TỲ KHEO NI GIỚI

6:40AM                    TIỂU THỰC SÁNG

8:30AM                    GIỚI SƯ NI HƯỚNG DẪN GIỚI TỬ TỲ KHEO NI SANG TĂNG VIỆN CẦU GIỚI SƯ TĂNG CHỨNG MINH

CUNG THỈNH CHƯ TÔN THIỀN ĐỨC GIỚI SƯ TĂNG VÀ GIỚI SƯ NI ĐĂNG ĐÀN TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO

11:40AM                  THỌ TRAI

 

BUỔI CHIỀU
13:00-14:00PM         CHỈ TỊNH

14:30PM                  TÁC BẠCH CUNG THỈNH CHƯ TÔN HÒA THƯỢNG GIỚI SƯ TRUYỀN GIỚI BỒ TÁT CHO HAI CHÚNG XUẤT GIA VÀ TẠI GIA

17:00                       DƯỢC THỰC VÀ HOÀN MÃN

Để biết rõ hơn chi tiết xin liên lạc TV qua số điện thoại (760) 945-5588 hay email [email protected]