HT Thanh Từ

Tuyển tập một năm trước khi nhập thất

Lễ Đặt Đá Xây Dựng Chùa Lân

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track01.mp3
track02.mp3
track03.mp3
track04.mp3
track05.mp3
track06.mp3
track07.mp3
track08.mp3

 

Thuật Lại Chuyến Đi Châu Âu, Cananda, Mỹ

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track01.mp3
track02.mp3
track03.mp3
track04.mp3

 

Lễ Khánh Thành TV Trúc Lâm Yên Tử

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track01.mp3
track02.mp3
track03.mp3
track04.mp3
track05.mp3
track06.mp3
track07.mp3

 

Lễ Sinh Nhật Sơ Tổ Trúc Lâm

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track01.mp3
track02.mp3
track03.mp3
track04.mp3

 

Nhắc Nhở Phật Tử Các Đạo Tràng Miền Bắc

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track24.mp3
track25.mp3
track26.mp3
track27.mp3
track28.mp3

 

Nhắc Nhở Phật Tử Đạo Tràng Pháp Hoa

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track29.mp3

 

H.T Thăm Nhắc Nhở, Sắp Đặt Tăng Ni, Phật Tử TV Chân Không

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track75.mp3
track76.mp3
track77.mp3
track78.mp3
track79.mp3
track80.mp3
track81.mp3
track82.mp3
track83.mp3
track84.mp3

 

Lễ Giỗ Cố H.T Thích Thiện Hoa Lần Thứ 30

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track01.mp3
track02.mp3
track03.mp3
track04.mp3
track05.mp3
track06.mp3
track07.mp3
track08.mp3
track09.mp3
track10.mp3
track11.mp3
track12.mp3

 

Lễ Chúc Thọ H.T Tôn Sư

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track01.mp3
track02.mp3
track03.mp3
track04.mp3
track05.mp3
track06.mp3
track07.mp3
track08.mp3
track09.mp3
track10.mp3
track11.mp3
track12.mp3
track13.mp3

 

H.T Thăm Nhắc Nhở Ni Chúng TV Viên Chiếu

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track55.mp3
track56.mp3
track57.mp3
track58.mp3
track59.mp3
track60.mp3
track61.mp3
track62.mp3

 

H.T Thăm Nhắc Nhở Ni Chúng TV Liễu Đức

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track63.mp3
track64.mp3
track65.mp3

 

H.T Thăm Nhắc Nhở Ni Chúng TV Phổ Chiếu

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track66.mp3
track67.mp3
track68.mp3
track69.mp3

 

H.T Thăm Nhắc Nhở Ni Chúng TV Huệ Chiếu

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track70.mp3
track71.mp3
track72.mp3
track73.mp3
track74.mp3

 

H.T Thăm Nhắc Nhở Ni Chúng TV Linh Chiếu

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track85.mp3
track86.mp3

 

H.T Thăm Nhắc Nhở Chư Tăng TV Thường Chiếu

Số Thức Tự Nghe Pháp
track87.mp3
track88.mp3
track89.mp3
track90.mp3

 

Lễ Tất Niên

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track100.mp3
track91.mp3
track92.mp3
track93.mp3
track94.mp3
track95.mp3
track96.mp3
track97.mp3
track98.mp3
track99.mp3

 

Tăng Ni & Phật Tử Tiễn Đưa H.T Tôn Sư Nhập Thất

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track01.mp3
track02.mp3
track03.mp3
track04.mp3
track06.mp3
track07.mp3
track08.mp3
track09.mp3