TT Thông Phương

Pháp Âm Mp3: Các Bài Pháp – TT Thông Phương

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Tỉnh Mộng
Sự Nghiệp Của Người Tu
Thừa Kế Nghiệp
Yếu Chỉ Tâm Kinh Bát Nhã
Cái Biết Sáng Ngời Muôn Thuở
Giải Thoát Tri Kiến
Giác Ngộ Về Nhân Quả – Vô Thường
Oán Hận Nên Giải Không Nên Kết
Niệm Về Cái Chết
Quyết Tâm Tiến Đạo
Đức Phật Ở Trong Ta
Tập Nói Lời Xin Lổi
Tam Nhân Phật Tánh
Ý Nghỉa Phật Đản
Một Cái Biết Suốt Cả Xưa Nay
Thực Tại Sáng Ngời
Vô Thường Là Chân Lý Của Thế Gian
Yếu Chỉ Thiền Định
Phật Pháp Tại Thế Gian
Chết Sống
Chân Lý Bình Đẳng
 

Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang – Lời Mở Đầu
Kinh Kim Cang – Tập 1
Kinh Kim Cang – Tập 2
Kinh Kim Cang – Tập 3
Kinh Kim Cang – Tập 4
Kinh Kim Cang – Tập 5
Kinh Kim Cang – Tập 6
Kinh Kim Cang – Tập 7
Kinh Kim Cang – Tập 8
Kinh Kim Cang – Tập 9
 

Thuyết Pháp Trên Đất Phật

Thuyết Pháp Trên Đất Phật T1
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T2
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T3
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T4
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T5
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T6
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T7
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T8
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T9
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T10
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T11
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T12
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T13
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T14
Thuyết Pháp Trên Đất Phật T15
 

Tứ Diệu Đế

Tứ Diệu Đế T1
Tứ Diệu Đế T2
Đặt Tính Giác Ngộ Trong Đạo Phật
Biết Lắng Nghe
Ý Nghỉa Trở Về Tánh Giác
Bài Phổ Thuyết của TS Duy Tác
 

Ta Là Chẳng Là Ta

Ta Là Chẳng Là Ta – TV Minh Chánh 2010
Thăm Vấn Phật Pháp Tại TV Minh Chánh 2010
 

Thấy Đúng Như Thật Về Ta

Thấy Đúng Như Thật Về Ta – Tập 1
Thấy Đúng Như Thật Về Ta – Tập 2
Tu Tâm Xả – Thiện Viện Quang Chiếu – Texas
 

Bài học về lòng từ

Bài học về lòng từ 1
Bài học về lòng từ 2
Bài học về lòng từ 3
Bài học về lòng từ 4
Bài học về lòng từ 5
Bài học về lòng từ 6
 

Thế Gian Vô Thường

Thế Gian Vô Thường -1
Thế Gian Vô Thường -2
Thế Gian Vô Thường -3
Thế Gian Vô Thường -4
Thế Gian Vô Thường -5
Thế Gian Vô Thường -6
Đưa Tâm Về Nhà
 

THIỀN LÀ SỐNG NGAY THỰC TẠI

Thiền Là Sống Ngay Thực Tại – T1
Thiền Là Sống Ngay Thực Tại – T2
 

Thân Bịnh Tâm Bịnh

Thân Bịnh Tâm Bịnh – P1
Thân Bịnh Tâm Bịnh – P2
 

Tu Là Chuyển Một Cái Nhìn

Tu Là Chuyển Một Cái Nhìn – T1
Tu Là Chuyển Một Cái Nhìn – T2
Điều Giác Ngộ
Tu Tâm