TT Thông Phương

Pháp Âm Mp3: Kinh Kim Cang – TT Thông Phương

Số Thứ Tự Nghe Pháp
t01giai_de_kinh_20_6_99
t02_giai_de_kinh
t03_giai_ve_nguoi_dich_4_7_99
t04d1_nguon_goc_phap_hoi
t05d1_nguon_goc_phap_hoi
t06d1_nguon_goc_phap_hoi
t07d1_nguon_goc_phap_hoi
t08d2_thien_hien_khai_thinh_18_7_99
t09d2_thien_hien_khai_thinh
t10d2_thien_hien_khai_thinh
t11d2_thien_hien_khai_thinh
t12d3chanh_tong_dai_thua_1_8_99
t13d3_chanh_tong_dai_thua
t14d3_chanh_tong_dai_thua
t15d4_dieu_hanh_vo_tru
t16d4_dieu_hanh_vo_tru
t17d5_nhu_ly_thuc_kien_15_8_99
t18d5_nhu_ly_thuc_kien
t19d5_nhu_ly_thuc_kien
t20d5_nhu_ly_thuc_kien
t21d6_chanh_tin_hy_huu_29_8_99
t22d6_chanh_tin_hy_huu
t23d7_vo_dac_vo_thuyet
t24d7_vo_dac_vo_thuyet
t25d7_vo_dac_vo_thuyet
t26_vo_dac_vo_thuyet
t27d8_y_phap_xuat_sinh_19_9_99
t28d8_y_phap_xuat_sinh
t29d8_y_pha[_xuat_sinh
t30d9_nhat_tuong_vo_tuong
t31d9_nhat_tuong_vo_tuong
t32d10_trang_nghiem_tinh_do_5_10_99
t33d10_trang_nghiem_tinh_do
t34d10_trang_nghiem_tinh_do
t35d10_trang_nghiem_tinh_do
t36d11_vo_vi_phuoc_thang_17_10_99
t37d12_ton_trong_chanh_giao
t38d12_ton_trong_chanh_giao
t39d13_dung_phap_tho_tri_31_10_99
t40d13_dung_phap_tho_tri
t41d13_dung_phap_tho_tri
t42d13_dung_phap_tho_tri
t43d13_dung_phap_tho_tri
t44d14_ly_tuong_tich_diet_7_11_99
t45d14_ly_tuong_tich_diet
t46d14_ly_tuong_tich_diet
t47d14_ly_tuong_tich_diet
t48d14_ly_tuong_tich_diet
t49d14_ly_tuong_tich_diet_5_12_99
t50d14_ly_tuong_tich_diet
t51d14_ly_tuong_tich_diet
t52d14_ly_tuong_tich_diet
t53d14_ly_tuong_tich_diet
t54d14_ly_tuong_tich_diet
t55d15_tri_kinh_cong_duc_26_12_99
t56d15_tri_kinh_cong_duc
t57d15_tri_kinh_cong_duc
t58d16_nang_tinh_nghiep_chuong
t59d16_nang_tinh_nghiep_chuong
t60d16_nang_tinh_nghiep_chuong
t61d16_nang_tinh_nghiep_chuong
t62d17_cuu_canh_vo_nga_23_1_00
t63d17_cuu_canh_vo_nga
t64d17_cuu_canh_vo_nga
t65d17_cuu_canh_vo_nga
t66d17_cuu_canh_vo_nga
t67d17_cuu_canh_vo_nga_26_2_00
t68d17_cuu_canh_vo_nga
t69d18_nhat_the_dong_quan
t70d18_nhat_the_dong_quan
t71d18_nhat_the_dong_quan
t72d19_phap_gioi_thong_hoa_5_3_00
t73d20_ly_sac_ly_tuong
t74d21_phi_thuyet_so_thuyet_26_3_00
t75d21_phi_thuyet_so_thuyet
t76d21_phi_thuyet_so_thuyet
t77d22_vo_phap_kha_dac
t78d23_tinh_tam_hanh_thien
t79d24_phuoc_tri_vo_ti_9_4_00
t80d24_phuoc_tri_vo_ti
t81d25_hoa_vo_so_hoa
t82d26_phap_than_phi_tuong
t83d27_vo_doan_vo_diet
t84d28_bat_tho_bat_tham_23_4_00
t85d28_bat_tho_bat_tham
t86d28_bat_tho_bat_tham
t87d29_uy_nghi_tich_tinh
t88d30_nhat_hiep_tuong_ly
t89d30_nhat_hiep_tuong_ly
t90d31_tri_kien_bat_sinh_7_5_00
t91d31_tri_kien_bat_sinh
t92d31_tri_kien_bat_sinh
t93d31_tri_kien_bat_sinh
t94d32_ung_hoa_phi_chan
t95d32_ung_hoa_phi_chan
t96d32_ung_hoa_phi_chan
t97_tong_ket
t98_tong_ket
t99a_tong_ket
t99b_tong_ket_t