HT Thanh Từ

Trích Giảng Khóa Hư Lục Và Tuệ Trung Thượng Sỉ Ngữ Lục

Nói Rộng Sắc Thân

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track01.mp3  Nghe Pháp
track02.mp3 Nghe Pháp
track03.mp3 Nghe Pháp
track04.mp3 Nghe Pháp
track05.mp3 Nghe Pháp
track06.mp3 Nghe Pháp
track07.mp3 Nghe Pháp
track08.mp3 Nghe Pháp

 

Rộng Khuyên Phát Tâm Bồ-Đề

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track09.mp3 Nghe Pháp
track10.mp3 Nghe Pháp
track11.mp3 Nghe Pháp
track12.mp3 Nghe Pháp
track13.mp3 Nghe Pháp
track14.mp3 Nghe Pháp

 

Bài Văn Trữ Từ Tự Răn

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track15.mp3 Nghe Pháp
track16.mp3 Nghe Pháp
track17.mp3 Nghe Pháp
track18.mp3 Nghe Pháp
track19.mp3 Nghe Pháp
track20.mp3 Nghe Pháp
track21.mp3 Nghe Pháp
track22.mp3 Nghe Pháp
track23.mp3 Nghe Pháp
track24.mp3 Nghe Pháp

 

Bài Ca Tâm Phập

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track25.mp3 Nghe Pháp
track26.mp3 Nghe Pháp
track27.mp3 Nghe Pháp
track28.mp3 Nghe Pháp
track29.mp3 Nghe Pháp
track30.mp3 Nghe Pháp
track31.mp3 Nghe Pháp
track32.mp3 Nghe Pháp
track33.mp3 Nghe Pháp

 

Sóng Chết Nhàn Mà Thôi

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track34.mp3 Nghe Pháp
track35.mp3 Nghe Pháp
track36.mp3 Nghe Pháp
track37.mp3 Nghe Pháp
track38.mp3 Nghe Pháp
track39.mp3 Nghe Pháp
track40.mp3 Nghe Pháp
track41.mp3 Nghe Pháp