HT Thanh Từ

Thiền Tông là cội gốc của đạo Phật

Hòa thượng nói chuyện tại Chùa Huệ Quang (USA)

 

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track01.mp3

 

Hòa thượng nói chuyện với Thầy Thông Huệ va Phật tử Nha Trang

Số Thứ Tự Nghe Pháp
track01.mp3
track02.mp3
track03.mp3
Thể loại: