HT Nhật Quang

Pháp Âm Mp3: Truyền Gia Bảo – HT Nhật Quang

Số Thứ Tự Nghe Pháp
01TRUYENGIABAO1a
02TRUYENGIABAO1a
03TRUYENGIABAO1a
04TRUYENGIABAO1a
05TRUYENGIABAO1ab
06TRUYENGIABAO1b
07TRUYENGIABAO1b
08TRUYENGIABAO1b2a
09TRUYENGIABAO2a
10TRUYENGIABAO2a
11TRUYENGIABAO2a
12TRUYENGIABAO2a
13TRUYENGIABAO2b
14TRUYENGIABAO2b
15TRUYENGIABAO2b
16TRUYENGIABAO2b
17TRUYENGIABAO2b3a
18TRUYENGIABAO3a
19TRUYENGIABAO3a
20TRUYENGIABAO3b
21TRUYENGIABAO3b
22TRUYENGIABAO3b
23TRUYENGIABAO3b4a
24TRUYENGIABAO4a
25TRUYENGIABAO4a
26TRUYENGIABAO4a
27TRUYENGIABAO4ab
28TRUYENGIABAO4b
29TRUYENGIABAO4b
30TRUYENGIABAO4b
31TRUYENGIABAO4b
32TRUYENGIABAO4b5a
33TRUYENGIABAO5a
34TRUYENGIABAO5a
35TRUYENGIABAO5a
36TRUYENGIABAO5ab
37TRUYENGIABAO5b
38TRUYENGIABAO5b
39TRUYENGIABAO5b
40TRUYENGIABAO5b
41TRUYENGIABAO6a
42TRUYENGIABAO6a
43TRUYENGIABAO6a
44TRUYENGIABAO6ab
45TRUYENGIABAO6b
46TRUYENGIABAO6b
47TRUYENGIABAO6b
48TRUYENGIABAO6b7a
49TRUYENGIABAO7a
50TRUYENGIABAO7a
51TRUYENGIABAO7a
52TRUYENGIABAO7a
53TRUYENGIABAO7b
54TRUYENGIABAO7b
55TRUYENGIABAO7b
56TRUYENGIABAO7b8a
57TRUYENGIABAO8a
58TRUYENGIABAO8a
59TRUYENGIABAO8a
60TRUYENGIABAO8ab
61TRUYENGIABAO8b
62TRUYENGIABAO8b
63TRUYENGIABAO8b9a
64TRUYENGIABAO9a
65TRUYENGIABAO9a
66TRUYENGIABAO9a
67TRUYENGIABAO9ab
68TRUYENGIABAO9b
69TRUYENGIABAO9b