TT Tuệ Giác

Pháp Âm Mp3: Kinh Kim Cang giảng giải – TT Tuệ Giác

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Kinh Kim Cang 310110 p1
Kinh Kim Cang 310110 p2
Kinh Kim Cang 070210 p1
Kinh Kim Cang 070210 p2
Kinh Kim Cang T3809
Kinh Kim Cang T39p109
Kinh Kim Cang T39p209
Kinh Kim Cang T40p109
Kinh Kim Cang T40p209
Kinh Kim Cang T42p109
Kinh Kim Cang T42p209
Kinh Kim Cang T46p109
Kinh Kim Cang T46p209
Tôn Trọng Kinh Điển T1
Tôn Trọng Kinh Điển T2
Kinh Kim Cang T50p109
Kinh Kim Cang T50p209
Kinh Kim Cang T53p110
Kinh Kim Cang T53p210
Trì Kinh Công Đức p1
Trì Kinh Công Đức p2
Y Pháp Xuất Sanh
Năng Tịnh Nghiệp Chướng
Kinh Kim Cang Bát Nhả Ba La Mật
Kinh Kim Cang Bát Bất Giảng Giải
Năng Tịnh Nghiệp Chướng T2
Năng Tịnh Nghiệp Chướng T2
Rốt Ráo Vô Ngã
Rốt Ráo Vô Ngã T2
Rốt Ráo Vô Ngả
Rốt Ráo Vô Ngã
Kinh Kim Cang – 42
Kinh Kim Cang – 43
Kinh Kim Cang – 44
Kinh Kim Cang – 45
Kinh Kim Cang – 46
Kinh Kim Cang – 47
Kinh Kim Cang – 48
Kinh Kim Cang – 49