HT Thanh Từ

Pháp Âm Mp3: Các Bài Pháp Phổ Thông – HT Thanh Từ

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Nghiệp dẫn chúng sanh đi luân hồi trong lục đạo
Nghiệp Duyên
 

Ngỗng chúa uống sửa chừa nước

Ngỗng chúa uống sửa chừa nước 01
Ngỗng chúa uống sửa chừa nước 02
Ngỗng chúa uống sửa chừa nước 03
Ngỗng chúa uống sửa chừa nước 04
Người đời việc ít quan trọng dồn hết tâm lực lo, việc tối quan trọng lại lơ là
 

Nguyện vọng của tôi

Nguyện vọng của tôi 01
Nguyện vọng của tôi 02
Nguyện vọng của tôi 03
Nguyện vọng của tôi 04
Nguyện vọng của tôi 05
 

Nhắc nhở đạo tràng

Nhắc nhở đạo tràng 01
Nhắc nhở đạo tràng 02
Nhắc nhở đạo tràng 03
Phản Quan Tự Kỷ
Pháp Phật Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Của Chúng Sanh